Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Kiedy przychód z najmu części strychu będzie zwolniony z podatku

407

W przypadku gdy strychy stanowiące nieruchomość wspólną służą osobom trzecim (innym niż mieszkańcy), nieużytkującym lokali mieszkalnych w zasobach wspólnoty, tracą związek z celami mieszkaniowymi, gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r. (sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.297.2017.2.BJ)

Wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na adaptację niewykorzystanej części wspólnej nieruchomości (strychu) celem powiększenia lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy miasta w nieruchomości wspólnoty.

POLECAMY

Adaptacja zostanie zakończona w lipcu 2018 r. i po tym terminie zawarta będzie umowa najmu. Obecnie wspólnota uzyskuje przychody z tytułu wynajmu części strychu przeznaczonego na adaptację, a po zakończonej adaptacji będzie uzyskiwała przychód z czynszu najmu pomieszczenia zaadoptowanego i przyłączonego do lokalu mieszkalnego.

Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez najemcę wyłącznie w celach mieszkaniowych.

Przychody z tytułu wynajmu części strychu zarówno w okresie adaptacji, jaki i po jej zakończeniu przeznaczone są przez wspólnotę na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami nieruchomości wspólnej.

Prace adaptacyjne przeprowadzane są na koszt najemcy lokalu mieszkalnego, który nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego w nieruchomości i zajmuje ten lokal na podstawie umowy najmu zawartej z miastem.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Wspólnota zadała pytania:

  • Czy przychód uzyskany z wynajmu części powierzchni strychowej (stanowiącej część nieruchomości wspólnej), w której przeprowadzane są prace adaptacyjne, przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami nieruchomości wspólnej jest wolny od podatku dochodowego?
  • Czy przychód uzyskany z czynszu najmu części powierzchni strychowej stanowiącej część nieruchomości wspólnej, zaadaptowanej i przyłączonej do mieszkania celem powiększenia jego istniejącej powierzchni, przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami nieruchomości wspólnej jest wolny od podatku dochodowego? 

Zdaniem wspólnoty powierzchnia strychowa mieści się w definicji „zasobów mieszkaniowych”, a tym samym przychody (czynsze) i koszty związane z tą powierzchnią stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu przeznaczony jest na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, wolny będzie zatem od podatku dochodowego.
Wobec powyższego przychody uzyskane z tytułu wynajmu części wspólnej nieruchomości przeznaczonej na adaptację oraz otrzymanego czynszu najmu lokalu powstałego w wyniku adaptacji strychu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.

Stanowisko organu podatkowego

W opinii organu podatkowego stanowisko wspólnoty jest nieprawidłowe.

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia stanowią przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. 

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Aby zatem dochód ww. podmiotów korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Uwaga

Nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia, oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

 

Należy przy tym zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. W opinii organu należy tu posłużyć się definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego (Wydawnictwo PWN). I tak zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie i administrowanie. 

Związane z lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu będzie wolny od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. 

Kiedy dochód będzie zwolniony z podatku?

Istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym ze zwolnienia nie będą korzystały 
dochody osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy