Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

17 marca 2019

NR 123 (Marzec 2019)

Kiedy wspólnota nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT

455

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2018 r. (sygn.: 0112-KDIL4.4012.499.2018.2.EB)

Omawiana sprawa dotyczy projektu dofinansowanego w ramach rozwoju, restrukturyzacji i rewitalizacji miast pomiędzy zarządem województwa a wspólnotą mieszkaniową.

POLECAMY

     Projekt pod nazwą „Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (…)” nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Wspólnota mieszkaniowa od roku 2014 jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zaliczki wnoszone do wspólnoty przez właścicieli (z tytułu opłat związanych z eksploatacją budynku i kosztów remontów) nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wartość sprzedaży opodatkowanej wspólnoty nie przekracza progu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wspólnota mieszkaniowa nie sprzedaje usług, projekt nie generuje dochodu

Wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, ale jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Organem wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd działający na podstawie art. 20–21 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

     Wspólnota ma nadany numer REGON i NIP. Wszelkie jej działania zmierzają do utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, który jest własnością jej członków, a przychody osiągane z tego tytułu rozumiane są jako przychody z tytułu zaliczek płaconych przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów utrzymania poszczególnych wyodrębnionych lokali, a nie jest to obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Do listopada 2016 r. omawiana wspólnota mieszkaniowa nie była płatnikiem podatku VAT.

     Wykonała remont budynku w ramach projektu „Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (…)”. Remont budynku polegał między innymi na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, malowaniu ścian na klatkach schodowych oraz remoncie instalacji domofonowej.

     Wspólnota mieszkaniowa otrzymała od wykonawców remontu faktury VAT, które opłaciła i ewidencjonuje w całości jako koszty. Od grudnia 2016 r. jest płatnikiem podatku VAT.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Czy wspólnota mieszkaniowa miała możliwość odzyskania/odliczenia podatku VAT w zakresie realizowanego projektu: „Poprawa warunków technicznych oraz jakości życia mieszkańców (…)” w ramach Osi priorytetowej (…), Działanie (…) Regionalnego Programu Operacyjnego (…) na lata 2007–2013?

     Zdaniem wspólnoty nie była ona płatnikiem podatku VAT i nie miała możliwości odzyskania/odliczenia podatku VAT wyszczególnionego na fakturach wystawianych przez wykonawców remontu budynku w ramach projektu wykonanego w latach 2007–2013.

     Wspólnota mieszkaniowa (…) osiąga przychody, które nie stanowiły obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stanowisko organu podatkowego

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

     Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

Kiedy powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

     Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten wymienia wyjątki, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

     Faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego ani do zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

     Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT). Wobec tego, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy