Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

24 listopada 2018

NR 117 (Lipiec 2018)

Komórki na zewnątrz

182

We wspólnocie mieszkaniowej kilka osób jest właścicielami komórek na zewnątrz budynku wspólnoty. Wiele lat temu ustalono, że zaliczki na fundusz remontowy zostaną pomniejszone. Przykładowo osoba posiadająca 815/10000 udziałów, na koszty eksploatacji płaci wg całkowitych udziałów, z kolei na fundusz remontowy 694 z powodu komórki. Mieszkańcy zadeklarowali się, że sami będą ponosić wydatki na wszelkie remonty komórek. Czy stanowisko to jest prawidłowe?

Koszty zarządu

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na jej remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca zgodnie z obowiązującą uchwałą właścicieli lokali. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej odpowiednio do wysokości swoich udziałów. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 

Uwaga

Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu tylko właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (zróżnicowanie).

 

Zwiększenie obciążenia

Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu tylko właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (zróżnicowanie). W związku z powyższym każda uchwała określająca wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nieuwzględniająca powyższych zasad będzie – w przypadku zaskarżenia jej przez właścicieli lokali – uznana przez sąd za niezgodną z prawem. Sprzeczna z prawem jest próba różnicowania zaliczek na fundusz remontowy, tzn. ustalania ich inaczej niż zgodnie z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Jeśli chodzi o utrzymanie komórek, należy najpierw ustalić, jak zostały one zakwalifikowane. 

Pomieszczenie przynależne

Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi. Określenie, które pomieszczenia stanowią pomieszczenia przynależne do danego lokalu, następuje w akcie notarialnym ustanowien...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy