Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Kredyt po zmianie ustawy o SM

431

Jeżeli spółdzielnia zaciągnęła kredyt na remont lub termomodernizację, to czy po powstaniu wspólnoty będzie ona dochodziła należności od właścicieli lokali, czy sceduje spłatę kredytu na nowo powstałą wspólnotę?

Jak zmieniła się, po nowelizacji ustawy o SM, sytuacja spółdzielców posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w przypadku chęci sprzedaży lokalu w budynku, na który zaciągnięto kredyt na termomodernizację?

Spłata kredytu

Sytuacja spłaty kredytu może wyglądać różnie w zależności od tego, kiedy został on zaciągnięty. Jeżeli mieszkaniec nie był jeszcze wtedy właścicielem, z chwilą przeniesienia własności spółdzielnia powinna zapewnić, aby nabywca spłacił przypadającą na niego część kredytu i uzależnić przeniesienie własności lokalu od wcześniejszej spłaty wszystkich zobowiązań wobec spółdzielni. Zgodnie z art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat. W sytuacji gdy kredyt zaciągnięto, gdy mieszkaniec był już właścicielem lokalu, nie powinien on być zaciągany przez spółdzielnię, tylko przez właścicieli lokali reprezentowanych przez zarządcę (spółdzielnię) na podstawie indywidualnych zgód. Wówczas w związku z odłączeniem się wspólnoty mieszkaniowej od spółdzielni nic się nie zmienia – właściciele dalej spłacają ten kredyt, gdyż są kredytobiorcami, ewentualnie nowy zarząd/zarządca przejmuje obsługę spłaty kredytu. Natomiast jeżeli spółdzielnia zaciągnęła kredyt w imieniu własnym i bez zgód właścicieli, jest to jej kredyt, który ona spłaca. Wspólnota mieszkaniowa nie staje się automatycznie stroną żadnej umowy kredytowej zaciągniętej przez spółdzielnię. Umowa kredytu jest umową cywilnoprawną, więc jeżeli spółdzielnia zawarła ją we własnym imieniu i bez zgód właścicieli, kredytobiorcą jest spółdzielnia, to ona musi spłacić kredyt i to od niej bank będzie egzekwował spłatę.

POLECAMY

Uwaga

Umowa kredytu jest umową cywilnoprawną, więc jeżeli spółdzielnia zawarła ją we własnym imieniu i bez zgód właścicieli, kredytobiorcą jest spółdzielnia, to ona musi spłacić kredyt i to od niej bank będzie egzekwował spłatę.

 

Odłączenie się od spółdzielni

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 roku modyfikacji uległy również zasady odłączenia się od spółdzielni w celu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (uchwała o odłączeniu się od spółdzielni). Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi w nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego według stanu na dzień ustania członkostwa. Spółdzielnia mieszkaniowa po wyodrębnieniu się budynku ze spółdzielni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy