Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

14 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu przez niezabezpieczony pojemnik na odpady na terenie wspólnoty

327

Skoro do powstania szkody doszło na nieruchomości stanowiącej mienie osoby trzeciej w wyniku przemieszczenia się pojemnika, choć stanowiącego własność przedsiębiorstwa, będącego mieniem ruchomym posiadanym przez tą osobę (powierzonym jej do korzystania), to ona odpowiada za tę szkodę w razie wystąpienia przesłanek odpowiedzialności deliktowej, określonych w art. 415 k.c. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach z dnia 11 lutego 2019 r. (sygn. akt: I C 523/18)

W dniu 21 czerwca 2013 r. (...) z siedzibą w G . zawarły z (...) sp. z o.o. z siedzibą w G . umowę na dzierżawę pojemników na składowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, usytuowanych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez dzierżawcę. Umową gmina zleciła (...) z siedzibą w G . odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy, w celu bieżącego odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, w celu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz dla zapewnienia powtórnego wykorzystania odpadów przy użyciu odpowiednich procesów technologicznych. W ramach tej umowy pozwany zobowiązał się wyposażyć nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych. Zobowiązał się również do utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz bieżącej konserwacji, naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników, a także bieżącego uzupełniania brakujących pojemników na skutek kradzieży lub zniszczenia. L. M. mieszka w bloku. Zarządcą nieruchomości jest (...) sp. z o.o. z siedzibą w G . Z tym budynkiem połączony jest blok przy ul. (...). Obie nieruchomości mają wspólny parking. Właściciele lokali położonych w tych budynkach korzystają ze wspólnych śmietników zlokalizowanych wzdłuż chodnika przy ul. (...). Pojemniki nie były ogrodzone ani w inny sposób zabezpieczone przed przemieszczaniem, stały na wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu samochodowego. Mieszkańcom udostępniono trzy pojemniki metalowe na odpady zmieszane i trzy na odpady segregowane.

Jakie zdarzenie miało miejsce na terenie wspólnoty?

Po wysypaniu śmieci i odstawieniu wózków na miejsce pracownicy pozwanego nie zabezpieczyli śmietników hamulcem nożnym zlokalizowanym przy przednich kołach, mimo że mieli taki obowiązek. Przy ul. (...) pojemniki na odpady stoją na wzniesieniu, jednak mimo to nawet bez zabezpieczenia nie przemieszczają się. W niedzielę samochód należący do L. M. stał zaparkowany przodem do śmietników, pod ukosem, zgodnie z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Tego dnia wiał silny wiatr. Kiedy inna osoba udawała się na niedzielną mszę, widziała, jak niezabezpieczony śmietnik stacza się w dół i uderza w prawy bok pojazdu L. M. Niezwłocznie powiadomiła ona go o zaistniałym zdarzeniu. Kiedy L. M. ubierał się celem sprawdzenia, co się stało z jego samochodem, obok parkingu przechodziła A. Ł., która zobaczyła, że na samochodzie L. M. leży kontener i również powiadomiła o tym powoda. Następnie L. M. i A. Ł. wspólnie ściągnęli kontener na odpady zmieszane z pojazdu i odstawili na miejsce. Pojemnik był wtedy ciężki, zapełniony odpadami. W wyniku tego zdarzenia w pojeździe uszkodzeniu uległ tylny błotnik i zderzak oraz powłoka lakieru. Koszt naprawy pojazdu został wyliczony na kwotę 3011,45 zł. Przed zdarzeniem mieszkańcy budynku wielokrotnie zgłaszali na zebraniach wspólnoty konieczność zabezpieczenia miejsca, gdzie ustawione są śmietniki, aby uniemożliwić ich przemieszczanie się. Podobnie interwencje były podejmowane u zarządcy nieruchomości. Dopiero po opisanych zdarzeniach z dnia (…) zarządca ogrodził siatką miejsce ustawienia pojemników.
 

Uwaga

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 § 1 k.c.).


Czego żądał powód?

Powód L. M. wniósł do sądu o zasądzenie od pozwanych (...) z siedzibą w G . kwoty 3011,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi, wskazując, że doszło do zdarzenia, w którym niezabezpieczony pojemnik na odpady, poruszony siłą wiatru, uszkodził należący do niego samochód. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia powłok lakieru, klapy bagażnika, tylnego błotnika, tylnego zderzaka oraz stłuczenia tylnej szyby pojazdu. Pojemnik nie został zabezpieczony przez mechanizm stabilizujący, który nie został ustawiony przez pracowników pozwanej, ponadto stał na posesji bez żadnych barier odgradzających. Powód wskazał, że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca nieruchomości, gdyż powierzył on dokonywanie odbioru odpadów podmiotowi profesjonalnemu. Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Stanowisko sądu rejonowego

Sąd oddalił powództwo. W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną była wysokość szkody poniesionej przez powoda L. M. W tym zakresie bowiem pozwana nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń, podając wprost na rozprawie, iż nie kwestionuje wysokości szkody. Natomiast spór sprowadzał się do ustalenia odpowiedzialności pozwanego (...) z siedzibą w G . za zaistniałe zdarzenie. W ocenie sądu powód błędnie przyjął odpowiedzialność pozwanej spółki, zwłaszcza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozwana (...) w G . nie jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody i ruch ten nie wyrządził szkody powodowi. Nadto do pojemników na śmieci nie ma zastosowania art. 436 k.c., gdyż kontener nie jest mechanicznym środkiem komunikacji. W ocenie sądu przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej należy upatrywać w art. 415 k.c. w powiązaniu z przepisami szczególnymi regulującymi kwestię usuwania odpadów stałych. Między nieprawidłowym zachowaniem pracowników pozwanego i zaistniałą szkodą brak adekwatnego związku przyczynowego. Należy mieć na uwadze okoliczność, że wywóz śmieci miał miejsce w dniu   4.04.2018 r., zaś zdarzenie wywołujące szkodę powstało 8.04.2018 r. W tym czasie pojemnik był intensywnie eksploatowany przez okolicznych mieszkańców, o czym świadczy fakt, że pojemnik w dniu 8.04.2018 r. był ciężki, prawie pełny. Według twierdzeń pozwanego pojemniki przy wspólnotach są opróżniane co tydzień, a...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy