Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

13 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Czy fundusz remontowy wspólnoty może wykazywać wartość ujemną?

267

Dzieje się tak po zaksięgowaniu w koszty funduszu remontowego faktury za remont, finansowany przez kolejne lata z zaciągniętego kredytu. Czy takie koszty nie powinny być rozliczane w czasie do wysokości kredytu faktycznie spłaconego w danym roku?

Wspólnota mieszkaniowa to nie przedsiębiorstwo, a rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej jest uproszczona. Ma ona na celu tylko rozliczenie wpłat właścicieli lokali w stosunku do przypadających na nich kosztów. Nieobowiązujące już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej odnosiło się do wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem tych, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 1 ust. 1 pkt 9). Według tego rozporządzenia wspólnoty mieszkaniowe prowadziły księgi rachunkowe i sporządzały roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony. Polegało to na ewidencji, w ramach której rejestrowało się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. Wspólnoty mieszkaniowe miały prowadzić księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Zostało ono uchylone przez rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r., opublikowane w Dz. U. z 30 listopada 2001 r., Nr 137, poz. 1539, zmienione następnie rozporządzeniem z dnia 23 stycznia 2003, Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117. Rozporządzenie to usunęło zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości były konsekwencją zmiany w ustawie o własności lokali. Ustawą z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355) dodano między innymi art. 22 ust. 3 pkt 10, który stanowi, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej oraz art. 29 ust. 1, zgodnie z którym zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, obowiązany jest prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zatem od wejścia w życie zmian obowiązek powyższy został ograniczony do prowadzenia dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku kalendarzowego zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek złożyć właścicielom roczne sprawozdanie ze swej działalności. Nie jest to jednak sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się między innymi wydatki na remonty nieruchomości wspólnej. Właściciele lokali mogą pokrywać te koszty jednorazowo, gdy zachodzi potrzeba wykonania określonego remontu, dokonując zapłaty części (w stosunku do wielkości udziału) przypadających na nich kosztów remontu lub zakładając fundusz remontowy i wnosząc do niego zaliczki w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Fundusz remontowy tworzony jest na podstawie uchwały. Tą samą drogą właściciele określają i zmieniają wysokość zaliczek. Uchwałą właściciele lokali decydują także o wydatkowaniu środków z funduszu remontowego na określony cel remontowy. Fundusz remontowy ma umożliwić właścicielom lokali uzbieranie wię...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy