Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

14 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Likwidacja grzejników na klatce schodowej

251

Wspólnota mieszkaniowa chce zlikwidować grzejniki na klatce schodowej. Jaka powinna być procedura oraz treść uchwały?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, planując remont budynku, powinien najpierw określić zakres planowanych prac. Następnie, na podstawie ustalonego zakresu prac, zarząd powinien zebrać oferty na wykonanie prac co najmniej od kilku przedsiębiorców – wraz z kosztorysem prac, terminem wykonania i innymi istotnymi elementami, które znajdą się później w umowie o roboty budowlane. Jeżeli zakres wykonanych prac jest stosunkowo prosty i jedynym wyznacznikiem wyboru oferty jest cena usługi, zarząd może dokonać wyboru najtańszej oferty i na tej podstawie opracować projekt uchwały, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu w zakresie określonym w uchwale zgodnie z załączonym do uchwały kosztorysem, określa sposób finansowania inwestycji i upoważnia zarząd do zawarcia umowy o roboty budowlane z firmą, która przedłożyła najlepszą ofertę. Ewentualnie przy bardziej skomplikowanym zakresie prac, gdzie cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru oferty, podjęcie uchwały powinno poprzedzać przedstawienie ofert na zebraniu i dyskusja wśród właścicieli na temat wyboru oferty. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał w zakresie przeprowadzenia remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informacji o inwestycji i jej kosztach oraz złożonych przez przedsiębiorców ofertach (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt: I ACz 993/12). Inwestor, budując budynek zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej, wyposaża go w niezbędne instalacje i urządzenia. Jedną z takich instalacji stanowiących nieruchomość wspólną jest instalacja centralnego ogrzewania. Wspólnota mieszkaniowa powinna utrzymywać tę instalację w stanie zdatnym do użytku, a wszystkie grzejniki, w jakie wyposażony został budynek, powinny być sprawne. Podobnie jak oświetlenie klatek schodowych w budynku, istnienie grzejników na klatce schodowej ma swoje uzasadnienie. Ich likwidacja na pewno nie wpłynie na obniżenie rachunków. Klatki będą wyziębione, a ściany między klatkami a lokalami nie są ocieplone, więc poszczególne lokale będą musiały zużywać znacznie więcej energii, aby utrzymać tę samą temperaturę co obecnie.
Na szczęście zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali każdy właściciel lokalu może zaskarżyć podjętą uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami lub z umową właścicieli lokali albo w sytuacji, gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób szkodzi jego interesom. Powództwo to może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Sąd na pewno uchyliłby uchwałę wspólnoty mieszkaniowej likwidującą grzejniki na klatce schodowej.
 

Najnowsze orzecznictwo dotyczące nieruchomości

Sąd określa wynagrodzenie za sł...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy