Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Likwidacja spółdzielni

261

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej na terenach wiejskich była przez wiele lat pod zarządem spółdzielni mieszkaniowo-eksploatacyjnej, która została utworzona celem obsługi nieruchomości przekazanych jej przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Po wyłączeniu spod zarządu spółdzielni, wspólnota zawarła z nią umowę dzierżawy kotłowni, która była własnością spółdzielni. Wszelkie próby jej odzyskania nie przyniosły skutku, gdyż jest to budynek nieprzynależny do nieruchomości wspólnoty i przekazany spółdzielni aktem notarialnym. Ze względu na stan prawny i finansowy spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji. Rozmowy dotyczące wykupu kotłowni były prowadzone z ostatnim likwidatorem spółdzielni w lipcu 2017 roku. Od tego czasu spółdzielnia nie funkcjonuje, tzn. nie ma siedziby, pracowników ani osoby ją reprezentującej. Likwidator zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jakie kroki może podjąć wspólnota w celu wykupu kotłowni i uregulowania jej statusu prawnego? Tym bardziej, że jej stan techniczny zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i wymaga wielu nakładów na jej modernizacje, a to wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu przez Wspólnotę, która nie jest jej właścicielem. Na tym terenie nie ma możliwości zapewnienia innego systemu grzewczego niż kotłownia węglowa.

Przejście spółdzielni w stan likwidacji

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości; lub wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno następujących po sobie walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni. W takich wypadkach zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Związek ten może również podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli: działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu; spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa lub co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej. Uchwałę związku rewizyjnego spółdzielnia może zaskarżyć do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. W razie niezaskarżenia uchwały w ustawowym terminie lub uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego powództwo albo umarzającego postępowanie w sprawie związek rewizyjny zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o otwarcie likwidacji, wyznaczając jednocześnie likwidatora. Likwidatorami spółdzielni mogą być członkowie ostatniego zarządu lub osoby wybrane przez walne zgromadzenie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Likwidator może nie być członkiem spółdzielni. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych zawiera rada spółdzielni. W wypadku gdy zwołanie rady napotyka poważne trudności albo gdy likwidatora wyznacza związek rewizyjny, umowę z likwidatorem zawiera ten związek, działając w imieniu spółdzielni. 

Uwaga

Likwidatorami spółdzielni mogą być członkowie ostatniego zarządu lub osoby wybrane przez walne zgromadzenie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Likwidator może nie być członkiem spółdzielni. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych zawiera rada spółdzielni. 

 

Działania likwidatora

Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządu spółdzielni i członków zarządu, jeżeli przepisy o likwidacji nie stanowią inaczej. Likwidator nie może zawierać nowych umów, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji spółdzielni. Dalej idące ograniczenia może ustanowić organ, który wyznaczył likwidatora. Ograniczenia takie powinny być niezwłocznie zgłoszone przez lik-
widatora do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni napotyka poważne trudności, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może upoważnić likwidatora do dokonania czynności określonego rodzaju, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia lub rady spółdzielni. Likwidator może być w każdej chwili odwołany przez organ, który go wyznaczył.

Ponadto likwidatora może odwołać z ważnych przyczyn związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Organ, który odwołuje likwidatora, obowiązany jest równocześnie wyznaczyć innego. Z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji wygasają uprzednio udzielone pełnomocnictwa podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy