Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

21 lipca 2020

NR 219 (Czerwiec 2020)

Mechanizm podzielonej płatności podczas rozliczania za towary i usługi we wspólnocie mieszkaniowej

127

Wspólnota mieszkaniowa może być traktowana na gruncie przepisów podatku VAT jak podmiot, a tym samym podatnik podatku VAT. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, w kwestii rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe wskazano, że wspólnota mieszkaniowa, realizując wspólny interes właścicieli, w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli – występuje w odmiennych rolach.

W pierwszym przypadku uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o VAT. Natomiast w drugim przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku z własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali nabywa towary i usługi w swoim imieniu, jednak na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. W takiej sytuacji środki uiszczane przez właścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią w istocie zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę towary i usługi. Zatem w odniesieniu do rozliczania wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu mediów przez wspólnotę dla tych lokali, zastosowanie znajdą przepisy o podatku VAT. Jest to istotne z uwagi na fakt, że z mechanizmu podzielonej płatności mogą korzystać wyłącznie podatnicy. Mimo że większość wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, to formalnie są podatnikami podatku VAT i te przepisy ich dotyczą.
 

POLECAMY

Ważne!

W odniesieniu do rozliczania wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu mediów przez wspólnotę dla tych lokali, zastosowanie znajdą przepisy o podatku VAT.


Na czym polega mechanizm podzielonej płatności

W przypadków płatności wychodzących, mechanizm podzielonej płatności może znaleźć zastosowanie w sytuacji płatności za usługi wykonane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (np. prace remontowe) przez czynnych podatników VAT. Przedsiębiorca obowiązany do stosowania mechanizmu podzielnej płatności musi posiadać rachunek firmowy w banku i wydzielony rachunek VAT, a faktura musi posiadać dodatkowe oznaczenie: „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak zamieszczenia przez wystawcę na fakturze tego oznaczenia ustawa przewiduje sankcję w wysokości 30% kwoty podatku. Za brak zapłaty przez nabywcę kwoty z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności również będzie nakładana sankcja w wysokości 30%. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Przy wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności płatność automatycznie rozdzielana jest na dwie części:

  • cenę netto, która wpłacana jest tak jak dotychczas, na rachunek sprzedawcy,
  • oraz kwotę podatku VAT, która przelewana jest na oddzielny rachunek VAT.

Podzielona płatność w VAT obejmuje towary i usługi z załącznika nr 15. Jeżeli faktura na towary lub usługi z załącznika nr 15 opiewa na kwotę równą lub wyższą od 15 000 zł łącznie z podatkiem VAT wówczas należy zastosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Poniżej 15 000 zł mechanizm jest nadal dobrowolny. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca zgodnie z umową realizuje zlecenie, którego łączna kwota przekroczy sumę 15 000 zł, ale realizowana jest partiami w kwotach i fakturach poniżej tej kwoty, należy dokonać płatności za wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności, mimo że żadna pojedyncza faktura nie będzie przekraczać tej kwoty.
 

Ważne!

W przypadku, gdy przedsiębiorca zgodnie z umową realizuje zlecenie, którego łączna kwota przekroczy sumę 15 000 zł, ale realizowana jest partiami w kwotach i fakturach poniżej tej kwoty, należy dokonać płatności za wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności, mimo że żadna pojedyncza faktura nie będzie przekraczać tej kwoty.


Biała lista

Warto też pamiętać, że działa wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista umożliwia sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono z rejestru lub przywrócono, a także pozwala na poznanie podstawy prawnej tych decyzji i potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy uiścić opłatę. Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jeśli zapłacimy swojemu partnerowi kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż podany w wykazie – nie będziemy mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie – będziemy ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. Będziemy mogli uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu trzech dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Dane podatników są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinniśmy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujemy zrealizować przelew.
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy