Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

10 kwietnia 2019

NR 124 (Kwiecień 2019)

Mieszkanie na parterze a opłata za konserwację windy

283

Czy powinna być naliczana opłata za konserwcję windy dla mieszkań na parterze?

Urządzenie dźwigu osobowego, jak zgodnie z brzmieniem przepisów określana jest winda, stanowi urządzenie stanowiące część składową nieruchomości wspólnej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali przez nieruchomość wspólną należy rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Bez wątpienia ogólnodostępna winda nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Winda jako część nieruchomości wspólnej

Kwalifikując windę jako część nieruchomości wspólnej, stwierdzić należy, że zgodnie z ustawą o własności lokali brak jest podstaw do różnicowania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej na te elementy, z których członek wspólnoty mieszkaniowej faktycznie korzysta. W zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej i ponoszenia kosztów z tym związanych przesądza wyłącznie zaklasyfikowanie danego pomieszczenia, elementu, konstrukcji czy urządzenia do nieruchomości wspólnej.

     We wspólnocie mieszkaniowej każdy z właścicieli, członków wspólnoty mieszkaniowej z mocy prawa, poza obowiązkiem utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, zobowiązany jest również uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Natomiast do kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, pokrywanych w formie miesięcznych wpłat zaliczkowych, ustalonych i/lub zatwierdzonych uchwałą właścicieli, zalicza się m.in. wydatki na bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej.

     Jeżeli zatem ogólnodostępną windę służącą wszystkim mieszkańcom klasyfikujemy jako nieruchomość wspólną, to koszt jej konserwacji, napraw oraz utrzymania (np. koszt energii elektrycznej zużywanej przez urządzenie) obciąża właścicieli pośrednio i powinien zostać sfinansowany przez wnoszenie o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy