Dołącz do czytelników
Brak wyników

Moment powstania przychodów z działalności statutowej wspólnoty oraz terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od lokali użytkowych

Artykuł | 26 listopada 2018 | NR 113
345

Wpłaty z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu stanowią dla wspólnoty przychód podatkowy w dacie ich otrzymania. Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych do 20. dnia każdego miesiąca. Jeżeli po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, które ma nastąpić do 31 marca następnego roku, okaże się, że pobrane zaliczki na media zostały zwrócone (w całości lub w części) członkom wspólnoty, będzie ona mogła pomniejszyć przychód o te kwoty. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2017 r. (sygn.: 0114-KDIP2-3.4010.303. 2017.2.MC)
 

Wspólnota składa się z 41 lokali i działa na podstawie przepisów ustawy o własności lokali. Został już powołany zarządca nieruchomości, któremu zarząd powierzono aktem notarialnym w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

Wspólnota prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym. Nie jest to zatem działalność gospodarcza w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji wspólnota powinna rozpoznawać przychody na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Zatem, zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty na poczet kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu stanowią dla wspólnoty przychody podatkowe w momencie ich faktycznego otrzymania.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Sposób prowadzenia przez wspólnoty mieszkaniowe ewidencji księgowej, a tym samym sposób dokumentowania uzyskiwanych przez nie przychodów i kosztów został uregulowany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów. Takie stanowisko zajął Minister

Finansów w piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 r. – Zeszyty Metodyczne Rachunkowości z dnia 20.05.2015 r. Również wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2420/12 przypomina, że w odniesieniu do działalności statutowej wspólnot mieszkaniowych zastosowanie ma w pełni metoda kasowa (reguła kasowa), według której przychodem wspólnoty są wartości faktycznie otrzymane, co oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego podatnika jest moment wpływu środków pieniężnych.

Jakie były wątpliwości wspólnoty

  • Czy w związku z faktem, że wspólnota nie musi prowadzić pełnej księgi rachunkowej, prawidłowe jest stosowanie metody kasowej przy ustalaniu wielkości przychodu na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych?
  • Czy podatek od lokali użytkowych prawidłowo odprowadzany jest raz w roku po zakończonym roku obrachunkowym?

Zdaniem wspólnoty prowadzi ona działalność o charakterze niezarobkowym. Nie jest to zatem działalność gospodarcza w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji wspólnota powinna rozpoznawać przychody na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego za rok podatkowy.

Sposób prowadzenia przez wspólnoty mieszkaniowe ewidencji księgowej, a tym samym dokumentowania uzyskiwanych przez nie przychodów i kosztów został uregulowany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Z art. 29 tej ustawy wynika, że wspólnoty nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Nie dotyczy ich również rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest zobowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów. 

Wspólnota uważa, że powinna być tutaj zastosowana metoda kasowa, według której przychodem wspólnoty są wartości faktycznie otrzymane, co oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego podatnika jest moment wpływu środków pieniężnych.

W przesłanym piśmie wspólnota przedstawiła uzupełnienie wniosku w zakresie pytania nr 2. „Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochodem wspólnoty jest natomiast nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy