Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

24 listopada 2018

NR 116 (Czerwiec 2018)

Najem a faktura

207

Właściciel chce wynająć mieszkanie firmie dla jej pracowników. Czy wspólnota mieszkaniowa może wystawić fakturę bezpośrednio na tę firmę? Właściciel informował, że podpisze z nimi umowę, na podstawie której byłaby możliwość wystawienia faktury dla firmy. Co taka umowa musi zawierać? Czy mając umowę między nimi, mogę zastosować się do niej?

W zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu wyróżnia się dwie kategorie wydatków, tj. koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w których wspólnota pośredniczy (dostawa mediów do poszczególnych lokali). Składniki pierwszej kategorii wydatków zostały przykładowo wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali jako zasadnicze koszty obciążające właścicieli lokali w ramach wspólnoty. To wyłącznie na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele, zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy, uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, których wysokość ustalana jest w drodze uchwały wspólnoty. 

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu

W przypadku wydatków ponoszonych przez właściciela, związanych z utrzymaniem jego lokalu, najczęściej chodzić będzie o tzw. media (np. energia cieplna, woda). Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali występuje w odmiennej roli, praktycznie jedynie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami. Środki uiszczone z tytułu wpłat dokonanych przez właścicieli poszczególnych lokali na utrzymanie tych lokali (zapłata za media) nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali. 

Wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale, w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży. Taka odsprzedaż mediów właścicielom lokali jest opodatkowana VAT jako świadczenie usług i dlatego wspólnota wystawia faktury VAT dokumentujące świadczenie usług na rzecz właścicieli (refakturowanie zakupionych przez wspólnotę mediów na właściciela). Takie stanowisko potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 04.02.2011 roku, sygn. akt: I FSK 217/10 oraz z 10.03.2011 roku, sygn. akt: I FSK 423/10. 

Refakturowanie polega na zafakturowaniu przez wspólnotę mieszkaniową właścicielowi lokalu odsprzedaży usług bez doliczania marży. Jego cel stanowi przeniesienie kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta. Refaktura jest więc normalną fakturą, tyle że wystawioną przez podmiot pośredniczący między właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą usługi. Podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Odsprzedaż mediów właścicielom lokali podlegać będzie refakturowaniu, natomiast uiszczanie przez członków wspólnoty bieżących opłat (zaliczek) na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie ma podstaw, żeby wspólnota mieszkaniowa wystawiała faktury VAT dokumentujące wpłatę zaliczek. Wzajemne rozliczenia między stronami mogą być doku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy