Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Otwarty dostęp

16 lipca 2019

NR 210 (Lipiec 2019)

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

499

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stąd też dla wspólnot i spółdzielni, celem prawidłowego rozliczania podatku VAT (momentu jego odliczenia), ma istotne znaczenie kwestia rozpoznania momentu powstawania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych.

Zarówno spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe – prowadząc działalność w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną – zlecają wykonanie prac budowlanych. W przypadku większości wspólnot i zakupów spółdzielni na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podatek VAT jest kosztem, gdyż nie przysługuje w tym zakresie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast w przypadku wspólnot będących czynnymi podatnikami VAT i spółdzielni, które zakupują usługi budowlane na potrzeby lokali użytkowych (sprzedaż opodatkowana) takie prawo przysługuje. Podstawowym bowiem warunkiem umożliwiającym podatnikowi odliczenie podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (dalej ustawa o VAT). Oznacza to, że przy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

POLECAMY

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Jeżeli jednak wcześniej podatnik otrzyma całość lub część należności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania (w tej części). Dla usług budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego określono w sposób szczególny. Zróżnicowano bowiem zasady jego powstawania, w zależności od tego, kto jest odbiorcą usług. Podmioty świadczące usługi budowlane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny rozpoznawać obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych. Oznacza to, że powstaje on zasadniczo z chwilą wykonania usługi budowlanej, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku świadczenia usług budowlanych dla innych przedsiębiorców obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury – pod warunkiem, że faktura ta zostanie wystawiona nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 30. dnia od wykonania usługi. Przewiduje to art. 19a ust. 5 pkt 3a i ust. 7 w związku z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

UWAGA!

W przypadku świadczenia usług budowlanych dla innych przedsiębiorców obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury – pod warunkiem, że faktura ta zostanie wystawiona nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi.


Kiedy usługa budowlana jest wykonana? – stanowisko organów podatkowych

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej”, w związku z czym na tym tle powstały spory pomiędzy podatnikami a fiskusem. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że o wykonaniu tych usług decyduje faktyczne ich wykonanie, tzn. ich wykonanie, zgodne ze złożonym zamówieniem, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Zdaniem organów, nie ma żadnej podstawy do tego, aby utożsamiać datę „wykonania usługi” z dniem podpisania dokumentu świadczącego o przyjęciu robót budowlanych. Usługi wykonania robót budowlanych charakteryzują się stałym i powtarzalnym zachowaniem osoby zobowiązanej do ich świadczenia zgodnie z treścią umowy i w okresie, na jaki została ona zawarta. Usługi budowlane są usługami rezultatu, których istotą jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego w umowie dzieła, przy czym realizacja takiej umowy powinna być uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym skutkiem, który jako taki podlega wynagrodzeniu. W przypadku usług budowlanych czy budowlano-montażowych dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego niezwykle istotne jest rozpoznanie momentu, w którym usługa została wykonana, czy też może zostać uznana za wykonaną, bowiem wykonanie usługi jest drugim elementem decydującym o momencie powstania obowiązku podatkowego.

Stanowisko Ministra Finansów

Podobne stanowisko zaprezentował Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141). Resort wyjaśnił w niej, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy, usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi: […] gdy usługa jest oddawana w całości, za moment wykonania tej usługi należy uznać moment faktycznego jej wykonania, tj. dzień, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru. Gdy usługa będzie natomiast przyjmowana częściowo – tj. umowa będzie przewidywała cykliczne zapłaty po wykonaniu części usługi budowlanej […], za moment wykonania części usługi należy wskazać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru […].

UWAGA!

Za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym w opinii wykonawcy, usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi.

W związku z powyższym, Minister Finansów wskazał, między innymi, następujące momenty wykonania usług budowlanych, tj.:

  • dzień, w którym wykonawca wykonał całość określonej umową usługi i zgłosił ją nabywcy do odbioru – gdy usługa jest oddawana w całości (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT),
  • dzień, w którym wykonawca wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru – gdy usługa jest przyjmowana częściowo, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ww. ustawy).

Stanowisko sądów administracyjnych

Takie stanowisko potwierdzają także sądy administracyjne. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: I FSK 1482/15) uznał, że umowne ustalenia stron transakcji – wskazujące, że datą wykonania usługi jest data protokolarnego odbioru tej usługi – nie mają wpływu na ustalenie momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych dla celów VAT. W tej sprawie podmiot gospodarczy wystąpił z wnioskiem o interpretację...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy