Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

26 listopada 2018

NR 114 (Kwiecień 2018)

Odbiór odpadów i wymiana pojemników

208

Czy wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot posiadający ułomną osobowość prawną, może podpisać umowę na wywóz odpadów z inną firmą niż ta wyłoniona przez gminę w drodze przetargu? Mieszkańcy wspólnoty nie są zadowoleni z usług świadczonych przez tę firmę z uwagi na pojemniki utrudniające wrzucanie odpadów, które są brudne, źle oznakowane i nie mają ruchomego zamykania. Pojemniki otwierane są przez podnoszenie ciężkiego wieka, które w okresie zimowym pokryte jest śniegiem i lodem, co sprawia, że zwłaszcza starsi mieszkańcy mają problem z ich otwarciem. Interwencje w tej sprawie w urzędzie miasta nie przynoszą żadnych skutków. Sądzę, że nie tylko ja borykam się z takim problemem, dlatego proszę o wykładnię prawną w celu poprawy jakości życia mieszkańców wspólnoty.

Odbiór odpadów zadaniem gminy 

Obowiązujące obecnie zasady odbioru odpadów weszły w życie w 2013 roku. System, w którym to właściciel zawierał umowę z wybranym podmiotem, zastąpiono systemem, w którym odpowiedzialność za odbiór i zarządzanie odpadami, a także za ich właściwe zagospodarowanie przejęły gminy. Usuwanie i wywóz odpadów komunalnych jest zadaniem publicznym nałożonym na gminy ustawą. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pobiera opłatę, uwzględniającą koszty odbierania, transportu, zbierania i recyklingu odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie. Opłaty te wnoszone są bezpośrednio do budżetu gmin i dotyczą wszystkich odpadów komunalnych, jakie dany właściciel nieruchomości wyprodukuje. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są też koszty stworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rada gminy dokonuje wyboru metod naliczania opłaty spośród metod określonych w ustawie oraz ustala stawkę takiej opłaty. Odrębną uchwałą rada gminy określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę. 

Zapewnienie miejsca i pojemników do odbioru odpadów obowiązkiem właściciela 

Uwaga

Usuwanie i wywóz odpadów komunalnych jest zadaniem publicznym nałożonym na gminy ustawą. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czynności i porządku w gminach to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Uchwała rady gminy może przewidywać świadczenie przez gminę za odpłatnością innych usług niż tylko odbiór odpadów, na przykład dostarczania pojemników na odpady. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie na działkach budowlanych, należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, o których mowa wyżej, mogą być: zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, a także wyodrębnione pomieszczenia w  budynku spełniające określone warunki. Zgodnie z rozporządzeniem odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy