Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

26 listopada 2018

NR 114 (Kwiecień 2018)

Opłaty za koszty zarządu uiszczane przez właścicieli lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie są zwolnione z podatku

290

Pojęcie zasobów mieszkaniowych nie może być rozciągane na lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, gdyż działalność ta nie jest niezbędna ani funkcjonalnie związana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 listopada 2017 r. (sygnatura: 0111-KDIB1-3.4010.384.2017.1.BM)
 

Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele dziewięciu lokali mieszkalnych oraz pięciu lokali użytkowych. W trzech lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza: w jednym kancelaria doradztwa podatkowego, w dwóch kancelaria adwokacko-radcowska. Lokale te służą wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo prowadzenia w lokalach działalności biurowej nie dokonano w nich przeróbek budowlanych, które powodowałyby utratę ich charakteru mieszkalnego. Lokale te faktycznie nie służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Właściciele tych lokali nie dokonali zgłoszenia zmiany sposobu wykorzystania tych lokali, więc formalnie lokale te są lokalami mieszkalnymi. Budynek, w którym położone są lokale członków wspólnoty, jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Właściciele lokali tworzący wspólnotę uiszczają opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

POLECAMY

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Czy opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczane przez właścicieli lokali, w których prowadzone są kancelarie – formalnie będące lokalami mieszkalnymi, ale które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej z całkowitym wyłączeniem funkcji mieszkaniowych – korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem wspólnoty opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną uiszczane przez właścicieli wymienionych lokali, które formalnie są lokalami mieszkalnymi, ale zostały przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej z całkowitym wyłączeniem funkcji mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnione z podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 

Aby zatem dochód ww. podmiotów korzystał ze zwolnienia podatkowego, muszą łącznie być spełnione dwa warunki:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Zdaniem wspólnoty mieszkaniowej w omawianej sprawie nie ma znaczenia, że lokale, w których prowadzone są kancelarie, są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej i nie służą zaspokajaniu funkcji mieszkalnych.

Stanowisko organu podatkowego

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany ustawą sposób. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na rachunek wspólnoty – bez względu na źródło ich pochodzenia – stanowią, co do zasady, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Uwaga

Zwolnieniu od podatku nie podlegają dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z tej gospodarki, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. 

 

Jak wynika z definicji zasobów mieszkaniowych, są to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie nim.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje natomiast zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

Związane z wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ważne jest źródło pochodzenia dochodu

Istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym ze zwolnienia nie będą korzystały dochody osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 us...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy