Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

10 kwietnia 2019

NR 124 (Kwiecień 2019)

Oznaczenie dróg ewakuacyjnych

214

Czy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wybudowanych 20–30 lat temu, na klatkach schodowych muszą być wyłączniki „bezpieczeństwa” odcinające prąd w całym budynku? Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami klatki schodowe i korytarze piwnic muszą być oznakowane strzałkami wskazującymi kierunek drogi ewakuacyjnej?

Przepisy przeciwpożarowe

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Natomiast odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych ponoszą: właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu.
     Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany między innymi wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Odpowiedzialność za realizację powyższych obowiązków – stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu – przejmuje w całości lub w części ich zarządca bądź użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Orzecznictwo sądowe

Jak wskazuje orzecznictwo, w tym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 grudnia 2008 r., sygn. akt: II OSK 1701/07, w przypadku ochrony przeciwpożarowej mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym, którego realizacja nie kończy się wraz z oddaniem obiektu do użytkowania, ale trwa nadal przez cały okres jego użytkowania. Sąd wydał orzeczenie zmuszające zarządcę budynku do spełnienia obecnych przepisów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Zda...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy