Podatek dochodowy od osób prawnych – nabycie od dewelopera gruntu po cenie niższej niż wartość rynkowa

Finanse

Skoro przekazana w formie sprzedaży nieruchomość będzie służyła wyłącznie celom mieszkańców, to tym samym przychód uzyskany z tytułu nabycia stanowić będzie przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., a zatem będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 lipca 2021 r. (sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.183.2021.2.SG)

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest wspólnotą mieszkaniową, powstałą z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego samodzielnego lokalu mieszkalnego. Wspólnota jest podmiotem nowo powstałym, istnieje od dwóch lat. W jej skład wchodzą właściciele 24 samodzielnych lokali mieszkalnych.

REKLAMA

Nieruchomość zajmowana przez tę wspólnotę składa się z trzech działek ewidencyjnych. Jednocześnie nieruchomość wspólnoty bezpośrednio przylega do drugiej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność dewelopera. Nieruchomość dewelopera wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do poszczególnych budynków na terenie wspólnoty. Jednocześnie nieruchomość dewelopera obciążona jest na rzecz członków wspólnoty szeregiem służebności (służebności drogi koniecznej, przejazdu, przechodu, parkowania itp.).

Każdy z właścicieli lokali mieszkalnych nabywając swój lokal, podpisywał z deweloperem umowę, w której znajdował się zapis: „Przedstawiciel spółki oświadcza, że po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 2020 roku (do wyboru dewelopera) deweloper sprzeda nabywcy lub wspólnocie mieszkaniowej budynków – w stanie wolnym od wszelkich obciążeń – odpowiedni udział w drodze – za cenę nie wyższą niż 10 zł (dziesięć złotych), na co nabywcy wyrażają zgodę”.
Powyższy zapis stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży (umowę przedwstępną) nieruchomości, na mocy którego wspólnota zyskała uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowach przedwstępnych.

Ponieważ upłynął termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, wspólnota rozważa nabycie przedmiotowej nieruchomości. Wobec tego wspólnota zleciła rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego celem określenia wartości nieruchomości, która ma być nabyta w drodze sprzedaży. Rzeczoznawca w sporządzonej przez siebie wycenie określił wartość nieruchomości na łączną kwotę 1 750 000 zł, na którą składają się wartość rynkowa gruntu w kwocie 721 000 zł oraz koszt odtworzenia części składowych w kwocie 1 029 000 zł.

Wspólnota nie posiada w swoich zasobach żadnych lokali, gdyż wspólnota w ogóle nie posiada zasobów rozumianych jako jej własność, z wyjątkiem wierzytelności z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy