Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

25 lutego 2020

NR 216 (Luty 2020)

Postępowanie z lokatorami/najemcami, którzy nie regulują opłat

68

Z uwagi na problemy finansowe najemca lokalu użytkowego zaprzestał wnoszenia czynszu najmu do spółdzielni (wspólnoty). Sprawa o zapłatę trafiła do sądu. Został wydany nakaz zapłaty, który jest jeszcze nieprawomocny. Obecnie dłużnik pojawił się w administracji, deklarując, iż niedługo będzie miał środki na spłatę zadłużenia, a na poczet zabezpieczenia może dokonać cesji (przelew) swoich wierzytelności względem swojego kontrahenta. Czy takie zabezpieczenie jest korzystne z punktu widzenia spółdzielni?

Cesja wierzytelności polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę. W tym celu strony zawierają umowę. Strony takiej umowy są dwie: cedent, czyli dotychczasowy właściciel uprawień oraz cesjonariusz, którym jest ich nowy nabywca. Skutkiem podpisania umowy jest to, że dotychczasowy wierzyciel przestaje nim być. Należy również wyjaśnić, że zasadniczo wierzyciel (tu: dłużnik spółdzielni) może bez zgody dłużnika (tu: kontrahent dłużnika spółdzielni) przenieść wierzytelność na osobę trzecią (tu: spółdzielnia). Nie jest to możliwe wtedy, gdy sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W przypadku cesji wierzytelności wraz z samą wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego). Istotne jest zatem zbadanie treści umowy i sprawdzenie, czy nie przewiduje ona wymogu zgody dłużnika na dokonanie cesji. Jeśli nie, wówczas można wierzytelność scedować. Należy mieć na uwadze, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu (chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział).
 

Ważne!

W przypadku cesji wierzytelności wraz z samą wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego).


Dłużnik informację o dokonaniu cesji powinien otrzymać. Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy