Powiększenie lokalu o części wspólne budynku bez zgody członków wspólnoty

Orzecznictwo

Skoro na powiększenie lokalu o części wspólne budynku należące do wspólnoty, a także połączenie dwóch lokali nie było zgody pozostałych członków wspólnoty, to trudno mówić, aby treść księgi wieczystej była niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, dlatego że stan ten nie uległ zmianie, zmienił się jedynie stan faktyczny. Za niedopuszczalne należy natomiast uznać wykorzystywanie instytucji powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 u.k.w.h.), które stanowi rodzaj powództwa o ustalenie stanu prawnego, dla prawnego usankcjonowania czynności faktycznych, które zostały przeprowadzone bezprawnie, w warunkach naruszenia przepisów ustawy o własności lokali.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30 września 2022 r. (sygn. akt: IX Ca 647/22).

Stan faktyczny sprawy

Powódka jest jedyną właścicielką lokalu mieszkalnego, dla którego sad rejonowy prowadzi księgę wieczystą. W księdze wieczystej wpisano powierzchnię lokalu jako 37,9500 m2, a jako liczba pomieszczeń – 1.

REKLAMA

Z prawem własności lokalu związany jest udział w prawie własności nieruchomości wspólnej.

We wrześniu 2020 roku została sporządzona inwentaryzacja lokalu biurowego, z której wynika, że lokal na piętrze ma powierzchnię 42,39 m2, a lokal na poddaszu – 15,043 m2. Poprzedni właściciele lokalu nabyli w 1997 roku lokal mieszkalny położony na strychu, a wcześniej (w 1993 r.) lokal użytkowy położony na I piętrze. Po nabyciu lokalu wyremontowali lokal użytkowy, przebudowali klatkę schodową i schody prowadzące z I piętra na strych oraz zaadaptowali część strychu na pomieszczenie biblioteczno-biurowe. Połączyli to pomieszczenie z lokalem mieszkalnym. Powstały w ten sposób stan faktyczny nie był widoczny w treści księgi wieczystej.

Żądania powódki

Powódka wystąpiła przeciwko wspólnocie mieszkaniowej z pozwem o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez ujawnienie w dziale I tej księgi powierzchni użytkowej lokalu 57,433 m2 zamiast wpisanej 37,9500 m2.

Pozwana wspólnota nie złożyła odpowiedzi na ten pozew.

Stanowisko sądu rejonowego

Wyrokiem zaocznym sąd rejonowy oddalił powództwo.

Pozew oparto na przepisie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, który mówi o tym, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usuni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy