Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Administrowanie

24 września 2020

NR 220 (Sierpień 2020)

Prawo wspólnoty do informacji publicznej – studium przypadku

186

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej dopatrzył się w dokumentacji przekazanej przez dewelopera, że brakuje jednej decyzji z PINB-u dotyczącej pozwolenia na użytkowanie miejsc postojowych. Mimo przekazania deweloperowi informacji o braku tej decyzji, ten nie reagował. W związku z tym zarządca skontaktował się z PINB z prośbą o przekazanie ww. decyzji, który z kolei pismo wspólnoty nawołujące do przekazania przedmiotowej decyzji przekierował do dewelopera. Dalszy brak odpowiedzi ze strony dewelopera zmusił wspólnotę do ponownego wystosowania pisma do PINB-u, aby pomógł im w wyegzekwowaniu tej decyzji. PINB odpowiedział, że sprawy te nie należą do kompetencji organu i że pozostaje wspólnocie założenie sprawy sądowej. Czy w tej sytuacji istnieje jakaś inna droga, poza sądową, by wspólnota otrzymała ww. decyzję od dewelopera?

Za wyjątkiem drogi sądowej, jak też z uwagi na brak realizacji składanych wniosków przez dewelopera, można rozważyć zwrócenie się ponownie do PINB-u, lecz tym razem z wnioskiem o udostępnienie wspólnocie mieszkaniowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.; dalej: u.d.i.p.), danych obejmujących decyzję PINB dotyczącą przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie miejsc postojowych wraz z ewentualnymi poczynionymi od czasu jej wydania zmianami, poprzez doręczenie wspólnocie przedmiotowej decyzji na wskazany przez nią adres.

POLECAMY

Informacja publiczna

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż pojęcie informacji publicznej zostało określone przez ustawodawcę w art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p. W świetle powołanych wyżej przepisów, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 u.d.i.p. Ponieważ – jak wskazuje się to w orzecznictwie sądowo-administracyjnym – sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w przepisach u.d.i.p.

Uwzględniając powyższe aspekty, należy zatem uznać, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna odnosi się przy tym jedynie do faktów. Bliższa analiza art. 6 u.d.i.p. wskazuje zatem, że wnioskiem w świetle tej ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek taki nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie, np. cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych. Informacje publiczne odnoszą się bowiem do pewnych danych, a nie są środkiem ich kwestionowania.

Ważne

Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.


Udostępnianie informacji publicznej

Mając na uwadze przepisy u.d.i.p., nie ulega zatem wątpliwości, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest podmiotem zobowiązanym – na gruncie tej ustawy – do udostępnienia informacji, mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.). W tym również ­informacji publicznych obejmujących wydane przez ten organ decyzje.
Przykładowo, jak wyjaśnił to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r. (sygn. akt: II SAB/Wa 347/10), żądana przez wnioskodawcę decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez PINB znajduje się niewątpliwie w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odmowa zatem udostępnienia tej decyzji podmiotowi wnioskującemu na podstawie przepisów u.d.i.p., z powołaniem się przez PINB na to tylko, że z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. wynika, iż w zakresie dostępu do akt w ramach informacji publicznej mają pierwszeństwo przepisy ustaw, na podstawie których prowadzone było postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, tj. Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego, a co za tym idzie, że ze względu na regulację zawartą w odrębnej ustawie, tj. w art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.; dalej: Pb), nie znajduje uzasadnienia w u.d.i.p – zatem nie była prawidłowa. Bez znaczenia pozostawał przy tym również podniesiony przez PINB argument, iż wnioskodawca nie był również stroną postępowania w sprawie żądanego pozwolenia na budowę.

Prawo osób trzecich do informacji publicznej

Z takim poglądem organu nie można się zgodzić. Choć wprawdzie PINB prawidłowo twierdził, że na podstawie art. 59 ust. 7 Pb wnioskodawca nie był stroną postępowania i nie był uprawniony do wglądu w akta sprawy administracyjnej, gdyż stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor, to jednak w takiej sytuacji osoba trzecia – a za taką w tym przypadku należało uznać wnioskodawcę – może uzyskać informację, mającą charakter informacji publicznej, właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej. Istotne dla WSA rozpoznającego sprawę było również to, że wnioskodawca nie wnosił o udostępnienie mu całych akt sprawy administracyjnej, żądał natomiast udostępnienia jedynie konkretnej decyzji.

Uwaga

Osoba trzecia – a za taką w tym przypadku należało uznać wnioskodawcę – może uzyskać informację, mającą...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy