Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego a odliczenie podatku VAT

113

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn.: 0112-KDIL1-2.4012.246.2019.2.TK)

Wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, jest jednak jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Organem wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd, działający zgodnie z art. 20–21 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. w osobach: Pani X i Pan Y.
Wspólnota posiada nadany numer REG ON i NIP. Wszystkie jej działania zmierzają do utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego (w którym jest 11 lokali mieszkalnych), będącego własnością członków wspólnoty, a przychody osiągane z tego tytułu rozumiane są jako przychody z tytułu zaliczek płaconych przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów utrzymania poszczególnych wyodrębnionych lokali, natomiast nie jest to obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W żadnym z lokali mieszkalnych nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Wspólnota nie jest i nie była płatnikiem podatku VAT. Wartość sprzedaży opodatkowanej Wspólnoty nie przekracza progu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
We wrześniu 2018 r. wspólnota podpisała umowę z zarządem województwa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (…) na lata 2014–2020, działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych. Na realizację projektu wspólnota otrzymała dofinansowanie w wysokości 80,50% w ramach EFRR, pozostała część stanowi wkład własny wspólnoty (19,50%). Łączny koszt inwestycji wyniesie 220 723,93 zł (dofinansowanie: 177 682,76 zł).
W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” realizowane są następujące prace:

 • opracowanie audytu energetycznego ex-ante,
 • opracowanie opinii ornitologicznych,
 • projekt remontu elewacji budynku,
 • projekt techniczny centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody,
 • docieplenie budynku od strony piwnicy i strychu – docieplenie stropu nad poddaszem,
 • docieplenie budynku od strony piwnicy i strychu – ocieplenie stropu nad piwnicą,
 • docieplenie elewacji budynku – docieplenie ściany zewnętrznej,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł ciepłowniczy,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – budowa węzła ciepłowniczego,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – węzeł cieplny (przyłącze do obiektu),
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – węzeł cieplny (rozprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody i cyrkulacji na klatce schodowej),
 • wymiana drzwi na klatce schodowej,
 • wymiana okna na klatce schodowej,
 • opracowanie studium wykonalności do projektu,
 • wykonanie tablicy informacyjnej przed budynkiem – promocja projektu,
 • opracowanie audytu ex-post.

Wspólnota otrzymała od wykonawców faktury VAT, które opłaciła i zaewidencjonowała w całości jako koszty. Również podatek od towarów i usług VAT został uznany za koszt kwalifikowany dla projektu, gdyż wspólnota nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Wspólnota nie sprzedaje usług, projekt nie generuje dochodu. Wspólnota wskazała, że nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” nie będą wykorzystywane przez nią do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o VAT. Z efektów powstałych w wyniku realizacji projektu będą w pełni korzystać mieszkańcy budynku, wspólnota nie będzie pobierała opłat z tego tytułu.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Wspólnota zapytała, czy istnieje możliwość odzyskania/odliczania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (…) na lata 2014–2020, działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych?
W opinii wspólnoty nie jest ona płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania/odliczenia podatku VAT wyszczególnionego na fakturach wystawianych przez wykonawców poszczególnych prac wykonywanych w ramach ww. projektu.
Wnioskodawca osiąga przychody, które nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a projekt nie generuje dochodu.

Stanowisko organu podatkowego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2–6 ustawy.
Z treści powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Zasada ta wyklucza prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usług...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy