Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego a odliczenie podatku VAT

192

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn.: 0112-KDIL1-2.4012.246.2019.2.TK)

Wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, jest jednak jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Organem wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd, działający zgodnie z art. 20–21 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. w osobach: Pani X i Pan Y.
Wspólnota posiada nadany numer REG ON i NIP. Wszystkie jej działania zmierzają do utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego (w którym jest 11 lokali mieszkalnych), będącego własnością członków wspólnoty, a przychody osiągane z tego tytułu rozumiane są jako przychody z tytułu zaliczek płaconych przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów utrzymania poszczególnych wyodrębnionych lokali, natomiast nie jest to obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W żadnym z lokali mieszkalnych nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Wspólnota nie jest i nie była płatnikiem podatku VAT. Wartość sprzedaży opodatkowanej Wspólnoty nie przekracza progu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
We wrześniu 2018 r. wspólnota podpisała umowę z zarządem województwa na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (…) na lata 2014–2020, działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych. Na realizację projektu wspólnota otrzymała dofinansowanie w wysokości 80,50% w ramach EFRR, pozostała część stanowi wkład własny wspólnoty (19,50%). Łączny koszt inwestycji wyniesie 220 723,93 zł (dofinansowanie: 177 682,76 zł).
W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” realizowane są następujące prace:

POLECAMY

 • opracowanie audytu energetycznego ex-ante,
 • opracowanie opinii ornitologicznych,
 • projekt remontu elewacji budynku,
 • projekt techniczny centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody,
 • docieplenie budynku od strony piwnicy i strychu – docieplenie stropu nad poddaszem,
 • docieplenie budynku od strony piwnicy i strychu – ocieplenie stropu nad piwnicą,
 • docieplenie elewacji budynku – docieplenie ściany zewnętrznej,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł ciepłowniczy,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – budowa węzła ciepłowniczego,
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – węzeł cieplny (przyłącze do obiektu),
 • podłączenie budynku do ciepłowni miejskiej – węzeł cieplny (rozprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody i cyrkulacji na klatce schodowej),
 • wymiana drzwi na klatce schodowej,
 • wymiana okna na klatce schodowej,
 • opracowanie studium wykonalności do projektu,
 • wykonanie tablicy informacyjnej przed budynkiem – promocja projektu,
 • opracowanie audytu ex-post.

Wspólnota otrzymała od wykonawców faktury VAT, które opłaciła i zaewidencjonowała w całości jako koszty. Również podatek od towarów i usług VAT został uznany za koszt kwalifikowany dla projektu, gdyż wspólnota nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Wspólnota nie sprzedaje usług, projekt nie generuje dochodu. Wspólnota wskazała, że nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” nie będą wykorzystywane przez nią do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o VAT. Z efektów powstałych w wyniku realizacji projektu będą w pełni korzystać mieszkańcy budynku, wspólnota nie będzie pobierała opłat z tego tytułu.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Wspólnota zapytała, czy istnieje możliwość odzyskania/odliczania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (…) na lata 2014–2020, działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych?
W opinii wspólnoty nie jest ona płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania/odliczenia podatku VAT wyszczególnionego na fakturach wystawianych przez wykonawców poszczególnych prac wykonywanych w ramach ww. projektu.
Wnioskodawca osiąga przychody, które nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a projekt nie generuje dochodu.

Stanowisko organu podatkowego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2–6 ustawy.
Z treści powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Zasada ta wyklucza prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Uwaga

Aby wspólnota mogła skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, powinna spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej


Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych (m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), jak i niezaistni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy