Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

6 grudnia 2018

NR 202 (Grudzień 2018)

Przedmiot analizy sądu w postępowaniu o uchylenie uchwały wspólnoty

374

W treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 lipca 2018 roku (sygn. akt: V ACa 640/17) sąd, rozstrzygając analizowaną sprawę, pochylił się również nad elementami z zakresu teorii sądowej kontroli uchwał wspólnot mieszkaniowych, na które warto zwrócić uwagę.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła żądania powódki o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, względnie o ustalenie, że zaskarżone uchwały są tak zwanymi uchwałami nieistniejącymi. To znaczy, że dotknięte są tak daleko idącymi wadami, iż nie sposób przyjąć, że w ogóle doszło do wyrażenia oświadczenia woli, i że wbrew pozorom nie doszło do podjęcia uchwały. Dnia 5 kwietnia 2014 roku na zebraniu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, z którego protokół sporządzał notariusz, jednogłośnie podjęto uchwałę uchylającą wcześniejszą regulację z 8 lutego 2014 roku, dotyczącą określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Na tym samym zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną. W myśl tej nowej uchwały zarząd nieruchomością wspólną miał sprawować wybrany przez właścicieli zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który tworzyć miały osoby fizyczne, wybrane spośród członków wspólnoty lub spoza ich grona na podstawie odrębnych uchwał. Co też zostało zrobione w uchwałach z 15 kwietnia.
Powódka domagała się uchylenia uchwał ze względu na niezgodność z prawem i uchybienie wymogom formalnym towarzyszącym ich podejmowaniu. Twierdziła, że nie została poinformowana o terminie zebrania, planowanym porządku obrad, a ponadto, że uchwały o wyborze członków zarządu nie uzyskały odpowiedniej większości głosów.

Orzeczenie sądu I instancji

W treści orzeczenia podkreślono, że właścicielowi lokalu w istocie przysługuje prawo do zaskarżenia uchwały do sądu z uwagi na jej sprzeczność z przepisami prawa, umową właścicieli lokali, jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub inne interesy skarżącego właściciela. Kierując sprawę do sądu, w stosunku do uchwał można podnosić zarówno zarzuty merytoryczne, jak i formalne, wskazujące na nieprawidłowości w odniesieniu do wad postępowania zmierzającego do przyjęcia uchwały. Warunkiem jest jednak, aby uchybienia natury formalnej miały lub mogły mieć wpływ na treść zaskarżonej uchwały. Na zaskarżenie uchwały do sądu właściciel ma sześć tygodni od jej podjęcia lub jeżeli została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów od dnia, w którym został poinformowany o jej treści. O powyższych terminach należy pamiętać, ponieważ wspólnota nie ma obowiązku pouczać o prawie do zaskarżenia uchwały, a w razie upływu terminu może on zostać przywrócony jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

Uwaga!

Niepełne ustalenie stanu faktycznego, przytoczenie jedynie podstawy prawnej bez wyjaśnienia zastosowanych przepisów i wskazanie dowodów, którym dano wiarę bez ich odniesienia do ustalonego (niepełnego) stanu faktycznego doprowadziło do stwierdzenia, że orzeczenie nie poddaje się kontroli instancyjnej i zaskarżony wyrok musiał zostać uchylony.

Sąd I instancji nie zgodził się z zarzutami powódki. W szczególności wskazał, że pozwany dostarczył kopię zawiadomienia skierowanego do powódki, a powódka nie udowodniła swojego twierdzenia, że zawiadomienia nigdy jej nie doręczono. Sąd nie znalazł zatem podstaw do uchylenia lub stwierdzenia nieistnienia uchwał. Dość lakoniczne rozstrzygnięcie sądu I instancji sprawiło jednak, że apelacja powódki okazała się skuteczna, a sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia.

Zarzuty w apelacji

W apelacji zarzucono bowiem, że sąd nie ustalił faktów mających w sprawie istotne znaczenie i nie poczynił ustaleń:

  • czy zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej stanowi stosowny i skuteczny wniosek członków wspólnoty (reprezentujących min. 1/10 udziałów) o zwołanie zebrania,
  • czy pełnomocnicy głosujący w sprawie powołania członków zarządu byli prawidłowo upoważnieni przez członków nieobecnych.

Powyższe doprowadziło do sformułowania zarzutu, że sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy.

UWAGA!

Właścicielowi lokalu w istocie przysługuje pra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy