Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

24 listopada 2020

NR 222 (Listopad 2020)

Przekształcenie lokalu użytkowego w lokal mieszkalny – procedura nadania numeru nowo powstałemu lokalowi

80

Zadania gminy w zakresie numeracji nieruchomości określają przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Do zadań gminy należy między innymi ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a także umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

Nadanie numeracji budynkowi

Wspomniana powyżej ewidencja zawiera m.in. dane adresowe określające numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie buadowy i prognozowanych do wybudowania. Numery porządkowe, o których mowa powyżej, ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych, a o tych ustaleniach zawiadamia właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Jak wynika z przytoczonej regulacji, obowiązki, ale też i uprawnienia gminy w zakresie numeracji nieruchomości dotyczą jedynie budynków, a nie lokali mieszkalnych. Zatem gmina nie ma prawa ani nadać ani zmienić numeru lokalu w budynku, a zatem w prowadzonych rejestrach meldunkowych czy rejestrach ewidencji działalności gospodarczej ma obowiązek dostosować się do przyjętej w budynku numeracji.

POLECAMY

Nadanie numeracji lokalom

Oznaczenie poszczególnych lokali w budynkach następuje w procedurze wyodrębniania lokali w budynku i ich sprzedaży. Na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku nowych budynków wykonywanej na zlecenie dewelopera po zakończeniu budowy, a w przypadku budynków budowanych przed laty – inwentaryzacji wykonanej na zlecenia właściciela pierwotnego budynku, np. gminy, spółdzielni itd., wydawane jest przez starostę lub w przypadku miast na prawach powiatu przez prezydenta miasta zaświadczenie o samodzielności lokali w budynku. W zaświadczeniu o samodzielności starosta nadaje między innymi numerację poszczególnych samodzielnych lokali w budynku. Choć posługiwanie się określeniem „nadaje numerację” jest trochę daleko idące, bo starosta przyjmuje po prostu w zaświadczeniu numerację, która wynika z przedstawionej mu przez właściciela inwentaryzacji budynku. Następnie na podstawie tej dokumentacji w aktach notarialnych następuje określenie wyodrębnianych lokali, w tym ich numerów, zgodnie z zaświadczeniem starosty oraz numeru budynku zgodnie z numeracją nadaną przez gminę. Na tej podstawie sąd rejonowy wydział ksiąg wieczystych zakłada księgi wieczyste i dokonuje wpisu między innymi adresu lokalu, w tym jego numeru.

Zmiana numeru lokalu

Nie istnieje w przepisach prawa procedura zmiany numeracji lokalu. Jest ona zresztą bezzasadna z powodu zmiany jego przeznaczenia, tzn. zmiana sposobu użytkowania lokalu nie powoduje zmiany ani jego numeru ani danych adresowych. Zmieniając lokal mieszkalny na lokal użytkowy, numer lokalu pozostaje ten sam, analogicznie zmieniając lokal użytkowy na lokal mieszkalny – numer lokalu pozostaje ten sam. Fakt, że z reguły w budynkach lokal użytkowy nosił numer odbiegający od numeracji lokali mieszkalnych jest bez znaczenia. Bardzo często bowiem lokale mieszkalne numerowane są od numeru 1 po kolej do numeru odpowiadającemu ostatniemu lokalowi mieszkalnemu w budynku, a lokale użytkowe w budynku są numerowane odrębnie od mieszkalnych, np. LU1, LU2 itd. albo literami A, B, C, D lub jeszcze inaczej. W konsekwencji zmiana przeznaczenia lokalu LU1 na lokal mieszkalny nie oznacza, że musi on zmienić numer czyli swoje oznaczenia. Pozostanie on lokalem mieszkalnym LU1 i adresem pod jakim...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy