Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

10 sierpnia 2018

NR 198 (Sierpień 2018)

Przetarg w spółdzielni

827

Spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z ustawą, powinny zajmować się zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład spółdzielni lub majątku jej członków. To również ta instytucja, zgodnie z własnym regulaminem, decyduje o tym, jakie prace budowlane i komu zlecić. Jak więc powinien wyglądać odpowiedni tryb uruchomienia przetargów w spółdzielni, jeśli takie zapisy nie pojawiają się w regulaminie?

Nie ma przepisów, które obligowałby spółdzielnie do organizowania przetargów na prace budowlane lub też dostarczania usług, bo spółdzielni mieszkaniowej w takich sytuacjach nie dotyczy ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych stosuje się tylko do zamówień udzielanych przez spółdzielnie w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi. W innych przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe muszą organizować przetargi na roboty budowlane, tylko jeżeli zobowiązują je do tego wewnętrzne akty prawne: statut, regulamin czy inne uchwały.

POLECAMY

Uwaga!

W prawie spółdzielczym istnieje przypadek, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek przeprowadzić przetarg, a jest nim wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy brak jest osób uprawnionych do przejęcia lokalu lub osoby uprawnione z tego prawa nie skorzystały.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, podstawowym celem istnienia spółdzielni mieszkaniowych jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub mieniem jej członków. Oczywistym jest, że zarządzanie nieruchomościami spółdzielni i jej członków powinno się odbywać przy poszanowaniu zasady rzetelności i gospodarności. Zasady te odnoszą się też do przeprowadzania remontów. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera uregulowań, w jakim trybie powinno się odbywać przeprowadzanie robót budowlanych przez spółdzielnię mieszkaniową. W związku z tym to spółdzielnia decyduje, jak zlecanie robót budowlanych wygląda. Spółdzielnia te zasady może uregulować w statucie albo innej uchwale. Niejednokrotnie spółdzielnie uchwalają takie zasady zlecania robót budowlanych lub też dostarczania usług. Dzięki temu w spółdzielni obowiązują jasne zasady. Ogranicza to też zachowania korupcjogenne.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, podstawowym celem istnienia spółdzielni mieszkaniowych jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub mieniem jej członków.

Zasady zwyczajowe

Jeżeli w danej spółdzielni mieszkaniowej takich zasad w statucie lub regulaminie nie ma, z reguły występują zasady oparte na utartym zwyczaju. Nie wszystkie bowiem zasady pracy organów spółdzielni wynikają z przepisów czy to prawa czy wewnętrznych aktów, a mimo to są wykonywane poprawnie. Tak samo w kwestii zlecania prac budowlanych lub też dostarczania usług. To, że zasady te w spółdzielni nie są określone w uchwale czy regulaminie nie oznacza, że są źle wykonywane. 

W spółdzielniach mieszkaniowych, w których brak jest regulacji dotyczących zasad zlecania robót budowlanych lub też dostarczania usług, zarządy bardzo często dbają o to, aby pozyskać ofertę co najmniej kilku potencjalnych wykonawców, a następnie analizują oferty i dokonują wyboru 
najkorzystniejszej.

Taki sposób działania jest intuicyjnym działaniem każdej osoby, która w działaniu kieruje się zasadami rzetelności i uczciwości, a już nie wspominając, że powinno być to czymś oczywistym dla osób, którym powierzono zarządzanie mieniem spółdzielni. Ponadto osoby sprawujące zarząd doskonale zdają sobie sprawę, że postępując w ten sposób, zabezpieczają się przed zarzutami niegospodarności.

Uwaga!

Jeżeli w danej spółdzielni mieszkaniowej takich zasad w statucie lub regulaminie nie ma, z reguły występują zasady oparte na utartym zwyczaju. Nie wszystkie bowiem zasady pracy organów spółdzielni wynikają z przepisów czy to prawa czy wewnętrznych aktów, a mimo to są wykonywane poprawnie.

Zasady wprowadzone do statutu lub ustalone w regulaminie

Spółdzielnie mieszkaniowe decydujące się na uregulowanie zasad zlecania prac budowlanych lub też dostarczania usług przede wszystkim powinny jako zasadę wybrać przetarg. Dla sprawności działalności mogą też przy niskich kwotach prac wyłączyć konieczność przeprowadzenia przetargu. Jednak ta kwota musi być jasno określona. Z wprowadzonych zapisów muszą jasno wynikać zasady przeprowadzenia go, w tym np. termin składania ofert, liczba ofert, która musi wpłynąć, aby możliwe było przeprowadzenie przetargu, zasady ogłoszeń o przetargu, czyli na przykład, że ogłoszenie musi ukazać się w prasie lokalnej. Ważny jest też rodzaj stosowanego przetargu w określonych przypadkach. Należy jednak pamiętać, że przetarg może być nieograniczony lub też ograniczony, np. gdy do wykonania prac potrzebne są firmy z odpowiednimi kwalifikacjami. Regulamin powinien też zawierać zasady powołania i działania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy