Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

26 listopada 2018

NR 114 (Kwiecień 2018)

Rozliczenie kubaturą

264

Reprezentuję zarząd wspólnoty, która powstała w wyniku wydzielenia nieruchomości ze spółdzielni mieszkaniowej. W budynku wielolokalowym oprócz 17 lokali mieszkalnych jest lokal użytkowy o innej wysokości, wyższy kubaturowo niż lokale mieszkalne. W nieruchomości jest jeszcze 20% lokali niewyodrębnionych. które pozostały w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Domaga się ona rozliczenia kosztów zakupu ciepła według kubatury, a nie powierzchni użytkowej. Budynek ma łącznie 1400 m2, a lokal użytkowy 120 m2. Czy wspólnota może wybrać metodę rozliczenia ciepła w budynku wielolokalowym, gdzie użytkownicy nie są rozliczani z podzielników ciepła? Czy spółdzielnia ma rację, że takie rozliczenie powinno być sporządzone w stosunku do kubatury? Właściciele są zgodni co do rozliczenia kosztów ciepła zgodnie z powierzchnią użytkową lokali.

Rozliczenie kosztów zakupu ciepła

Zgodnie z art. 45a ust. 6 Prawa energetycznego, w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Wprowadzenie wybranej metody rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania następuje w formie wewnętrznego regulaminu, który w przypadku wspólnoty mieszkaniowej jest przyjmowany w drodze uchwały, gdyż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd. Zgodnie z art. 45a ust. 8 Prawa energetycznego, koszty zakupu ciepła rozlicza się, stosując metody wykorzystujące dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, a w przypadku braku powyższych – według powierzchni lub kubatury tych lokali. Dla wspólnych części budynku wielolokalowego powierzchnię lub kubaturę tych części – odpowiednio proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali. Wysokość opłat na pokrycie wspomnianych kosztów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. 

Uwaga

Zgodnie z art. 45a ust. 8 Prawa energetycznego, koszty zakupu ciepła rozlicza się, stosując metody wykorzystujące dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, a w przypadku braku powyższych – według powierzchni lub kubatury tych lokali. 

 

Metoda rozliczania całkowitych kosztów

Wspólnota mieszkaniowa musi dokonać wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w tym budynku, tak aby wybrana metoda zapewniała: 

  • energooszczędne zachowania, 
  • zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury oraz wentylacji, 
  • określonych w przepisach Prawa budowlanego, 
  • lub ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

W zależności od warunków technicznych budynków i lokali metoda ta musi uwzględniać ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub współczynnik przenikania między lokalami oszacowany w szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, a także współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku. Zgodnie z art. 45a ust. 11a Prawa energetycznego, jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo dokona on ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel albo zarządca budynku mogą dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo obciążyć go w danym okresie rozliczeniowym kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania: m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.

Uwaga

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy