Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

22 listopada 2018

NR 201 (Listopad 2018)

Rozliczenie środków pozostałych na koncie wspólnoty

0 137

Pomiędzy dwiema osobami doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży mieszkania. Poprzedni właściciel nie pozostawił adresu zamieszkania, natomiast po pewnym czasie okazało się, że zmarł. Na koncie wspólnoty pozostało np. 50 zł. nadpłaty z rozliczenia poprzedniego właściciela, której to kwoty nie ma komu przekazać. Jak postąpić w takim przypadku?

Rozliczenie środków pozostałych na koncie wspólnoty

Pomiędzy dwiema osobami doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży mieszkania. Poprzedni właściciel nie pozostawił adresu zamieszkania, natomiast po pewnym czasie okazało się, że zmarł. Na koncie wspólnoty pozostało np. 50 zł. nadpłaty z rozliczenia poprzedniego właściciela, której to kwoty nie ma komu przekazać. Jak postąpić w takim przypadku?
Czy jest jakiś okres, po którym wspólnota może zaliczyć to jako swój przychód, czy może też należy wystąpić do sądu, aby zamknąć temat środków finansowych zasilających konto wspólnoty, a niebędących jej własnością?

Z kim wspólnota się rozlicza?

Najpierw trzeba byłoby ustalić, czy ta kwota faktycznie należy się poprzedniemu właścicielowi, bo bardzo często wspólnoty mieszkaniowe mają problemy z określeniem za co odpowiada poprzedni właściciel, a za co nowy i z kim z czego muszą się rozliczyć. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jak wskazuje art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą. Jak widać ustawodawca stanął na stanowisku, że chwilą przejścia na nowego nabywcę korzyści i ciężarów związanych z lokalem jest moment wydania lokalu w posiadanie nowemu nabywcy. W związku z powyższym wspólnota mieszkaniowa, choć nie jest stroną umowy sprzedaży, ma obowiązek przestrzegać zasad ustalonych przez przepisy prawa, w tym wypadku zapis art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego. Zatem do dnia wydania lokalu w posiadanie kupującemu wszelkie opłaty ponosi poprzedni właściciel, a od dnia wydania lokalu – nowy właściciel.

Obowiązki nowego właściciela lokalu

Wydanie lokalu jest czynnością faktyczną i polega na fizycznym wejściu w posiadanie lokalu. Nowy właściciel, nabywając mieszkanie (jak w tym przypadku), wstępuje w pewien istniejący stan faktyczny i prawny. Nie ma możliwości odmowy wykonania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym tych rodzących określone zobowiązania finansowe, tylko dlatego, że nie brał udziału w ich uchwalaniu. Ma więc obowiązek od dnia wydania mu lokalu uczestniczyć we wszelkich zobowiązaniach, jakie zastany stan prawny nakłada na niego jako właściciela lokalu w danej wspólnocie mieszkaniowej.

uwaga!
Zaliczki z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty z ciężarów związanych z lokalem przekształcają się w dług obciążający konkret...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy