Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

23 listopada 2018

NR 118 (Wrzesień 2018)

Skutki złego zarządzania małą wspólnotą

227

Zarządzam wspólnotą mieszkaniową, która liczy 7 lokali, z czego gmina jest właścicielem 4 lokali. Gmina posiada 62,91% udziałów, natomiast pozostali właściciele lokali wyodrębnionych posiadają 37%. Razem udziałów jest 99,91% i nie zamykają się w 100%. Czy gmina samodzielnie mogła podjąć uchwałę o wyborze nowego zarządcy, którą sporządził „nowy” zarządca? Czy taka uchwała ma moc prawną, gdy tylko głosowała za nią gmina (62,91%)? Do głosowania nie zostali zaproszeni ani powiadomieni pozostali właściciele lokali wyodrębnionych. Moje wątpliwości budzi także złożenie wypowiedzenia dla mnie jako zarządcy podpisane tylko przez gminę. Ponieważ pozostali właściciele nie zgodzili się ani z wypowiedzeniem umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną, ani ze zmianą zarządcy, złożyli wniosek o żądanie głosowania według zasady „1 właściciel 1 głos”. Uchwała została podjęta dwoma głosami „za”. Gmina nie głosowała, bo ta uchwała jeszcze nie została jej dostarczona w trybie indywidualnego zbierania głosów, ale nawet gdyby głosowała przeciw, zostałaby podjęta. Powiadomiono mnie, że gmina jako jedyna podpisała się za podjęciem uchwały oraz jako jedyna zawarła i podpisała umowę z nowym zarządcą. Dwóch właś-
cicieli jest zdezorientowanych, a ja nie wiem, czy praktycznie jeszcze zarządzam? Chcielibyśmy uniknąć drogi sądowej. Co można zrobić w tej sprawie?
 

Mała wspólnota

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Takie wspólnoty nazywa się małymi wspólnotami mieszkaniowymi. Mała wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą tylko z nazwy, bo nie ma żadnej formy organizacyjnej, nie ma zarządu, a zarządca może w niej istnieć tylko za zgodą wszystkich właścicieli. W takiej wspólnocie nie ma uchwał ani całej procedury ich podejmowania i zaskarżania. Nie ma też obowiązku zwoływania zebrań, nawet rocznych. Każdy z właścicieli zarządza nieruchomością, a właściciele podejmują decyzje w formie zgody na ich dokonanie. Jak wynika z uregulowań Kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Ponadto, jeżeli w małej wspólnocie mieszkaniowej nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu, albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Uwaga

Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Powierzenie zarządu

W małej wspólnocie mieszkaniowej można doprowadzić do wprowadzenia zasad zarządzania takich samych, jak w dużych wspólnotach mieszkaniowych lub też odpowiednio zmodyfikowanych do potrzeb danej wspólnoty. Taką możliwość daje art. 18 ustawy o własności lokali. Zgodnie z nim właściciele lokali mogą – w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego – powierzyć zarząd, a nawet określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. (sygn. akt: III CZP 60/09) zasada ta ma zastosowanie również do małych wspólnot mieszkaniowych. Zatem możliwe jest wprowadzenie w małej wspólnocie zasad zarządzania obowiązujących w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w tym instytucji z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy