Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Sprawozdanie zarządu

276

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 elektronicznie i sprawozdanie papierowo. Otrzymaliśmy jednak wezwanie z US, aby sprawozdanie finansowe za 2018 rok przesłać elektronicznie z podpisem zaufanym. Bardzo prosimy o fachową poradę.

Roczne sprawozdanie z działalności

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o własności lokali (u.w.l.) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie z działalności oraz zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Przedmiotem tego zebrania winno być: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, a także sprawozdanie zarządu.

POLECAMY

Uwaga

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej stanowi zatem część sprawozdania rocznego, składanego przez zarząd (lub zarządcę) na corocznym zebraniu właścicieli lokali. Istotne będzie również przedstawienie efektów zarządzania nieruchomością.


Jak wynika z tego przepisu, zobowiązany do złożenia sprawozdania jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a tylko w przypadku, gdy we wspólnocie mieszkaniowej przyjęto formę sprawowania zarządu w postaci powierzenia zarządu zarządcy zgodnie z art. 18 u.w.l., obowiązek ten obciąża zarządcę. Sprawozdanie musi więc być sporządzone dla danej wspólnoty mieszkaniowej za cały rok kalendarzowy, opatrzone podpisem członków zarządu (co najmniej dwóch członków, jeśli zarząd jest wieloosobowy) lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono (w przypadku takiej formy sprawowania zarządu). Wspomniana ustawa nie wprowadza żadnych regulacji co do formy i zawartości sprawozdania składanego właścicielom lokali. Należy więc zakładać, że do takiego sprawozdania stosować się będzie, podobnie jak do innych sprawozdań, wymogi rzetelności (zgodności z faktami i dokumentami), kompletności (ujmowanie wszystkich faktów) i czytelności (przedstawianie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu). Bez znaczenia będzie natomiast jego forma, chyba że właściciele lokali (w umowie lub w uchwale) postanowią, że sprawozdanie to ma być składane w określonej przez nich formie. Aby sprawozdanie było kompletne, musi zawierać także część finansową, a sporządzenie sprawozdania finansowego związane będzie z obowiązkiem (o którym mowa w art. 29 ust. 1 u.w.l.) prowadzenia przez zarząd lub zarządcę określonej przez wspólnotę mieszkaniową pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej stanowi zatem część sprawozdania rocznego, składanego przez zarząd (lub zarządcę) na corocznym zebraniu właścicieli lokali. Istotne będzie również przedstawienie efektów zarządzania nieruchomością. Przy tym, jak wskazuje się w judykaturze (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. akt: V ACa 533/12), do sprawozdania winny być załączone także kopie dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia zestawienia przychodów i wydatków wspólnoty, w tym kopie faktur wystawionych przez dostawców mediów – w celu umożliwienia członkom wspólnoty dostępu do informacji o jej kondycji finansowej oraz kontroli pracy zarządu, co ma również znaczenie w zakresie ochrony wspólnoty przed ewentualnymi nadużyciami.

Księgi rachunkowe

Nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej miało zastosowanie do wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem tych, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 1 ust. 1 pkt 9). Według tego rozporządzenia wspólnoty mieszkaniowe prowadziły księgi rachunkowe i sporządzały roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony. Uproszczony sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe polegał na prowadzeniu ewidencji, w ramach której rejestrowało się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki; w tym przypadku księgi rachunkowe mogły być prowadzone w postaci rejestru lub na luźnych kartach kontowych za pomocą komputera albo w postaci innych urządzeń księgowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych miało zapewnić uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wspólnoty mieszkaniowe miały prowadzić księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 

Uwaga

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek prowadzić określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy