Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

14 maja 2019

NR 125 (Maj 2019)

Termin informowania o pracach

236

Czy istnieją ogólne wytyczne określające termin, w jakim mieszkańcy powinni zostać zawiadomieni o planowanych przeglądach, np. instalacji gazowej lub planowanej wymianie wodomierzy?

W ogóle nie istnieje obowiązek informowania właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej o planowanych przeglądach w budynku, chyba że jest to związane z dłuższym odcięciem mediów. Wówczas należałoby uprzedzić właścicieli o planowanym odcięciu, najlepiej kilka dni przed terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wspólnocie mieszkaniowej, np. poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na drzwiach klatek schodowych itp. Nie ma jednak żadnych przepisów, które regulowałyby takie sprawy. Większość zachowań wynika ze zdrowego rozsądku i poczucia obowiązku, jaki towarzyszyć powinien każdej osobie odpowiedzialnej za określone sprawy, zatem także członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej zarządcy.
 

Uwaga

Prawo wstępu do lokalu nie realizuje się bowiem poprzez zawiadomienie, a poprzez ustalenie z poszczególnymi właścicielami terminu, w jakim dostęp może być możliwy.

 

Uzyskanie prawa wstępu do lokalu

Zupełnie inną kwestią od powiadomienia właścicieli lokali jest uzyskanie prawa wstępu do lokali, np. w celu przeprowadzenia przeglądów instalacji stanowiących element nieruchomości wspólnej, a przebiegających wewnątrz lokali. Prawo wstępu do lokalu nie realizuje się bowiem poprzez zawiadomienie, a poprzez ustalenie z poszczególnymi właścicielami terminu, w jakim dostęp może być możliwy. Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, na żądanie zarządu, właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 

Uwaga

W przypadku niemożności ustalenia terminu z określonym właścicielem, zarząd powinien pisemnie wezwać właściciela do udostępnienia lokalu, podając przyczynę i zakres koniecznych prac, jakie musi wykonać oraz wyznaczając właścicielowi rozsądny termin, w jakim zarząd oczekuje na odpowiedź.


W praktyce prawo wstępu do lokalu realizowane jest najczęściej w ten sposób, że zarząd w ustnych rozmowach, z reguły telefonicznych, ustala z właścicielami lokali terminy, w których możliwy będzie wstęp do lokali i na bazie ustalonego terminarza wykonuje zamierzone prac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy