Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

23 marca 2020

NR 217 (Marzec 2020)

Ubezpieczenia dla zarządcy

62

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe dla zarządcy, a jakie powinien wykupić z własnej inicjatywy?

W obrocie prawnym funkcjonują zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenia dla zarządcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z treścią przepisu art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

ważne!

Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.


 

Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością, stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Natomiast zgodnie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy