Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Uchylanie się od wyboru zarządu

233

Czy właściciel mieszkania i członek wspólnoty może zaskarżyć wspólnotę o uchylanie się od wyboru zarządu i administratora dla nieruchomości wspólnej?

Zarząd w dużej wspólnocie

W dużej wspólnocie mieszkaniowej, gdy liczba lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest większa niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Jeżeli jednak zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy z właścicieli może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd. W ten sposób doprowadza się do naprawy sytuacji w dużej wspólnocie mieszkaniowej. Natomiast istnienie obok zarządu wspólnoty mieszkaniowej zarządcy czy administratora nie jest w dużej wspólnocie mieszkaniowej obowiązkowe i zależy od woli większości właścicieli. Jeżeli większość właścicieli uważa, że zarząd sam będzie zarządzał i zawarcie umowy z zarządcą czy administratorem nie jest konieczne, nikt nie może tego zmienić.

Zarząd nieruchomością w małej wspólnocie

W małej wspólnocie mieszkaniowej, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W takiej wspólnocie nie ma zarządu, a każdy z właścicieli lokali ma prawo zarządzać. Zatem sytuacja jest zupełnie odmienna niż w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w której istnienie zarządu jest obowiązkowe. W takiej wspólnocie każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

Uwaga

Istnienie obok zarządu wspólnoty mieszkaniowej zarządcy czy administratora nie jest w dużej wspólnocie mieszkaniowej obowiązkowe i zależy od woli większości właścicieli.

 

Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd

W przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających powołanie zarządcy przymusowego z żądaniem jego ustanowienia występuje się do sądu rejonowego właściwego według położenia nieruchomości. W związku z tym, że jest to postępowanie nieprocesowe, występuje w nim wnioskodawca oraz uczestnicy, tj. pozostali właściciele. Do wniosku o ustanowienie zarządcy przez sąd należy dołączyć dowód prawa własności osoby składającej wniosek, na przykład odpis z księgi wieczystej. Nadto konieczne jest udowodnienie, że występują pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy