Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Uprawnienia do realizacji usług w zakresie zarządzania nieruchomościami

595

Czy można administrować budynkiem mieszkalnym bez licencji, jaka obowiązuje, jeśli wiadomo, że ta działalność była zwolniona z posiadania licencji? Jakie przepisy prawne mówią o zwolnieniu z licencji?

W wyniku ostatnich zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami przywrócono definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządcy nieruchomości”. Czynności zarządzania może wykonywać każdy, pod warunkiem że zawrze umowę o zarządzanie nieruchomością oraz będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Te wszystkie elementy składają się na definicję działalności gospodarczej, dlatego czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami po zmianach mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy. Jak twierdzi ustawodawca, zdefiniowanie zarządcy jako przedsiębiorcy znacząco ograniczy ryzyko, że zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby, co w konsekwencji ma zagwarantować również większą ochronę osobom korzystającym z tego rodzaju usług. Ponadto wprowadza się sankcję finansową za wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy. Zobowiązano zarządcę nieruchomości do dołączania do umowy o zarządzanie nieruchomością ubezpieczenia OC, aby strona umowy posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie.

Wprowadzono także sankcję za niezrealizowanie tego obowiązku, polegającą na prawie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie w kwestii umów już zawartych, zarządca nieruchomości obowiązany jest do przekazania stronie odpowiedniej kopii dokumentu ubezpieczenia wyłącznie na jej wniosek.

Uwaga!


Zgodnie z definicją, zarządzanie nieruchomością, która znajduje się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, administrowanie zawiera się w zarządzaniu i jest tylko jednym z jego elementów. Rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości i podejmowanie za niego choćby w jakimś zakresie decyzji, natomiast administrowanie to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności zwianych z obsługą nieruchomości.


Zatem zawód zarządcy i umowę o zarządzanie może wykonywać oraz zawierać tylko przedsiębiorca. Oczywiście nie dotyczy to członków zarządu wspólnot mieszkaniowych. Administrator czy inna osoba świadcząca na rzecz wspólnoty mieszkaniowej usługi przedsiębiorcą nie będzie musiała być. Jednak w przypadku administratora warto zwrócić uwagę, że czy się jest zarządcą, czy administratorem nie wynika z tytułu umowy, choć obserwując praktykę, można wnioskować, że tak wydaje się dużej części osób wykonujących ten zawód. Powszechnie zawiera się umowy, które ewidentnie są umowami o zarządzanie, choć nazywane są umowami o administrowanie, a zawierającym je osobom błędnie wydaje się, że uciekają w ten sposób przed odpowiedzialnością charakterystyczną dla umów o zarządzanie i koniecznością ubezpieczenia. W przypadku sporu, sądy bez większego problemu – zgodnie z treścią tych – umów uznają, że dana osoba j...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy