Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 121 (Grudzień 2018)

W jaki sposób można modyfikować treść umowy sprzedaży ciepła

362

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest zobowiązane do zawarcia umowy kompleksowej z odbiorcą końcowym przyłączonym do sieci ciepłowniczej tego przedsiębiorstwa na wniosek tego odbiorcy.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt: XVII AmE 84/16) 

 

POLECAMY

Miejskie przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego. Wspólnota mieszkaniowa powstała w związku z ustanowieniem przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu w pewnym budynku i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej. Spółdzielni mieszkaniowej powierzono zarząd. Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do miejskiego przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę ciepła.

Strony prowadziły negocjacje co do treści postanowień umowy, ale nie udało im się osiągnąć konsensusu. Sporne postanowienia dotyczyły zasad i terminu zapłaty przez wspólnotę ceny za dostarczone ciepło oraz warunków zmiany zamówionej mocy cieplnej.

Wobec niedojścia przez strony do porozumienia w kwestii zawarcia umowy wspólnota mieszkaniowa zwróciła się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ustawy Prawo energetyczne. Po zgromadzeniu materiału dowodowego i wymianie licznej korespondencji ze stronami sporu Prezes URE wydał decyzję, którą orzekł zawarcie umowy sprzedaży ciepła pomiędzy wspólnotą mieszkaniową jako odbiorcą a miejskim przedsiębiorstwem jako sprzedawcą. 

Miejskie przedsiębiorstwo złożyło odwołanie od tej decyzji i żądało jej uchylenia w całości, ewentualnie zmianę decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z treścią odwołania. W uzasadnieniu odwołania przedsiębiorstwo wskazało, że kwestionuje stanowisko zaprezentowane przez Prezesa URE w zaskarżonej decyzji administracyjnej, w której Prezes URE wydał nieprawidłowe rozstrzygnięcie ustalające treść umowy sprzedaży ciepła w sposób nierzetelny, z pominięciem dowodów przedłożonych przez powoda, co przyczyniło się do ustalenia treści umowy w sposób sprzeczny z zasadami logicznego rozumowania oraz z przepisami powszechnie obowiązującymi, które normują działalność gospodarczą. 

Zainteresowana wspólnota mieszkaniowa wniosła odpowiedź na odwołanie, w której domagała się jego oddalenia w całości.

Czego dotyczył spór?

Spór dotyczył kwestionowania przez sprzedawcę, czyli miejskie przedsiębiorstwo, warunków, na jakich może nastąpić zmiana zamówionej mocy cieplnej. Zdaniem sprzedawcy zapis w umowie jest niewystarczający, gdyż na jego podstawie odbiorca nie musi wskazywać, jakie ilości zamówionej mocy odnoszą się do centralnego ogrzewania, a jakie do ciepłej wody użytkowej (dalej jako c.o. i c.w.u.). 

Stanowisko sądu okręgowego

Odwołanie przedsiębiorstwa nie podlega uwzględnieniu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że podstawę prawną dla decyzji wydanej przez Prezesa URE w omawianej sprawie stanowił przepis art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego. Przepis ten stanowi podstawę dla Prezesa URE do wydawania decyzji w enumeratywnie wymienionych sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami m.in. energii cieplnej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest właściwy do rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, w tym także dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej czy też umowy kompleksowej (art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego).

W następstwie wniosku strony organ nabywa legitymację do ukształtowania między stronami sporu umowy o odpowiedniej treści, w granicach przysługującej stronom swobody kontraktowania. Wydana decyzja zastępuje oświadczenia woli stron sporu.

Przechodząc do sporu, należy wskazać, że dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie m.in. umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Jedyną zatem przesłanką zawarcia umowy o dostarczanie energii jest uprzednie przyłączenie do sieci.

Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy kompleksowej musi być przyłączony do odpowiedniej sieci, bo tylko wtedy będą istniały techniczne możliwości dostarczania energii cieplnej do obiektu. W omawianej sprawie fakt spełnienia warunku przyłączenia do sieci danego dostawcy przez zainteresowaną wspólnotę był bezsporny.

Rozstrzygając przedmiotowy spór, Prezes URE orzekł zawarcie między powodem a zainteresowanym umowy kompleksowej na dostawy ciepła na warunkach zaproponowanych przez sprzedawcę, jednak z uwzględnieniem wniosków wspólnoty co do sposobu zmiany wielkości zamówionej mocy cieplnej, jak i co do zasad regulujących płatności.

Ustalenie mocy zamówionej oraz warunków wprowadzania zmian jej wielkości stanowi, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, warunek konieczny umowy kompleksowej na dostawy ciepła.

Z treści § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (obecnie § 40 rozporządzenia o takiej same nazwie z dnia 22 września 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1988) wynika ponadto, że moc cieplna zasadniczo jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej. Sąd podziela w pełni ugruntowany zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie pogląd, że ww. przepis nakazuje ustalenie w umowie mocy zamówionej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, dopuszcza jednak ustalenie jej na okres dłuższy. Powołany przepis nie ustanawia jednak warunków zmiany mocy zamówionej, wskazując, że jedynym ograniczeniem dla zmiany zamówionej mocy jest termin, w jakim zmiana ta może nastąpić. Podobnej wykładni powołanej regulacji dokonał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VII Aga 957/18 (wyrok z 22 maja 2018 r).

Skoro więc niewątpliwe jest w świetle § 41 rozporządzenia taryfowego, że zamówiona moc cieplna jest ustalana jednostronnie przez odbiorcę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy