Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

23 listopada 2018

NR 119 (Październik 2018)

W jaki sposób wspólnota powinna prawidłowo rozliczyć przychody z wynajmu części dachu pod antenę telefonii komórkowej

315

Prawidłowo ustalone koszty uzyskania przychodów, których nie można przypisać do konkretnych źródeł przychodów, w celu ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania rozliczyć należy w sposób określony w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w takim stosunku, w jakim przychody z tych źródeł pozostają w ogólnej kwocie przychodów z całokształtu prowadzonej działalności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt: 0111-KDIB1-3.4010.192.2018.2.MST)
 

Wspólnota mieszkaniowa prowadzi działalność w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, z której dochód jest zwolniony od opodatkowania. Od 2012 r. osiąga przychody z wynajmu części dachu pod antenę telefonii komórkowej stanowiące działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Konserwacja i naprawy anteny należą do obowiązków najemcy. Prace serwisowe wykonywane są przez pracowników technicznych operatora telefonii na dachu budynku, bez demontażu anteny.

Wspólnota ponosi koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, m.in. administrowania nieruchomością, konserwacji, remontów, utrzymania czystości części wspólnej, które finansowane są zarówno z wpłat właścicieli, jak i przychodów z wynajmu dachu. W latach 2016 i 2017 przeprowadzone zostały remonty kominów oraz dachu. Osiągane przychody, jak i ponoszone koszty ujmowane są w ewidencji księgowej, pozwalającej na wyszczególnienie wszystkich przychodów i kosztów.

Wspólnota uważa, że przychody z najmu dachu, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, mogą być pomniejszone o koszty ich uzyskania, a więc poniesione wydatki na remont dachu i znajdujących się na nim kominów oraz część kosztów administrowania nieruchomością. 

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Czy wspólnota mieszkaniowa, ustalając dochód do opodatkowania, może obniżać przychody z tytułu najmu dachu pod antenę telefonii komórkowej kosztami uzyskania przychodu w pełnej wysokości, jeśli koszty te dotyczą dachu i kominów, oraz w części wyznaczonej przy zastosowaniu proporcji (zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „Ustawa”) w przypadku kosztów administrowania nieruchomością? 

Zdaniem wspólnoty w związku z tym, że przychody uzyskiwane są z najmu dachu, podatnik uważa, że wydatki poniesione na wskazane remonty mają bezpośredni związek z zabezpieczeniem źródła przychodu, bo gdyby prace te nie zostały wykonane, umowa z operatorem musiałaby zostać rozwiązana, co spowodowałoby utratę przychodów. Ponadto konieczność przeprowadzenia remontu dachu w części wynikała również z jego większej niż przeciętna eksploatacji, spowodowanej konserwacją zamontowanej anteny prowadzoną przez pracowników technicznych operatora telefonii komórkowej. Wspólnota uważa więc, że w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy z uwzględnieniem negatywnego katalogu kosztów zawartego w art. 16 ust. 1 Ustawy wydatki na remont dachu i kominów mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodu podlegające opodatkowaniu.

Wspólnota ponosi również wydatki związane z utrzymaniem budynku, m.in. koszty administrowania. Jest to opłata za całokształt zarządzania nieruchomością, w tym prowadzenie rozliczeń związanych z wynajmowaną powierzchnią dachu. Z uwagi na fakt, że kosztów administracyjnych nie można jednoznacznie przypisać do poszczególnych źródeł przychodów, podatnik uważa, że może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności opodatkowanej w wysokości ustalonej zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy, tj. przy zastosowaniu proporcji w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z najmu dachu w ogólnej kwocie przychodów wspólnoty. 

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał ww. stanowisko wspólnoty w części za prawidłowe, a w części za nieprawidłowe. 

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. 

Dochodem wspólnoty jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych ze źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. 

Aby dochód wspólnoty mieszkaniowej korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, łącznie muszą być spełnione dwa warunki:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” ani „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. 

Z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia czy urządzenia związane z lokalami mieszkalnymi, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi.

Jednak analizując przepis podatkowy, nie można opierać się wyłącznie na literalnym brzmieniu języka potocznego, bez odwołania się do funkcjonujących w systemie prawa podatkowego zasad opodatkowania.

Jedną z nich jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada ścisłego interpretowania przepisów wprowadzających ulgi i zwolnienia podatkowe. 

Uwaga

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy