Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

24 listopada 2018

NR 116 (Czerwiec 2018)

Walka z pieniaczem

303

We wspólnocie jest mieszkaniec, który na zebraniach rocznych obraża zarząd i innych właścicieli. Niektórzy członkowie z uwagi na jego zachowanie w ogóle nie chodzą na zebrania. Co zrobić w tej sytuacji? Czy można go wyprosić, czy nagrywać i ewentualnie wykorzystać nagrania jako dowód w sądzie? Czy przed zebraniem wysłać mu pismo pouczające? Czy zarząd musi wdawać się z nim w pisemne dyskusje? Po zebraniach podrzuca on zarządowi listy do skrzyni pocztowej, ale gdy na zebraniach udostępniamy dokumenty, nie chce nawet do nich zajrzeć; dopiero potem żąda wyjaśnień na piśmie. 

Zniewaga

Zachowanie takie może spełniać znamiona jednego z dwóch przestępstw, tj. zniewagi lub zniesławienia. Zachowanie uwłaczające godności człowieka, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy 
oceniane jest jako przestępstwo zniewagi. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

POLECAMY

Zniesławienie

Przestępstwo zniesławienia ma nieco inny charakter; aby mówić o zniesławieniu, ktoś musi kogoś o coś pomówić, innymi słowy musimy mieć do czynienia z oszczerstwem. Sprawca tego przestępstwa, pomawia inną osobę czy grupę osób o takie postępowanie, które może poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Z takim przestępstwem mamy do czynienia, gdy ktoś niezgodnie z prawdą twierdzi na przykład, że zarządca jest złodziejem, bo sprzeniewierzył majątek wspólnoty mieszkaniowej. Przestępstwo to zagrożone jest – oprócz kary grzywny i ograniczenia wolności – karą pozbawienia wolności do roku. Oba przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego. 

Oskarżenie prywatne

Zasadniczą sprawą przy ściganiu sprawcy z oskarżenia prywatnego jest fakt, że oskarżycielem nie jest prokurator, ale sam pokrzywdzony (ofiara naruszenia prawa), który musi sporządzić prywatny akt oskarżenia i skierować go do sądu. W akcie oskarżenia musi znaleźć się co najmniej: wskazanie sądu, do którego akt jest kierowany; oznaczenie osoby, która wnosi oskarżenie; oznaczenie, kto jest osobą oskarżoną; określenie zarzucanego czynu; oświadczenie oskarżyciela, iż domaga się ukarania sprawcy; wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, oraz data i podpis oskarżyciela. Oprócz odpowiedzialności karnej w grę wchodzić może także odpowiedzialność cywilna oparta na powództwie osoby pokrzywdzonej, domagającej się zadośćuczynienia od drugiej strony. 

Uwaga

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Obejmuje ono prawo wglądu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w innym wypadku sprawowanie pełnej kontroli nie byłoby możliwe.

 

Prawo kontroli działalności zarządu

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Obejmuje ono prawo wglądu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w innym wypadku sprawowanie pełnej kontroli nie byłoby możliwe. Właściciel oprócz faktycznego wglądu w dokumenty może też żądać kopii dokumentów. Obowiązkiem zarządu/zarządcy jest umożliwienie właścicielom lokali kontrolowania działalności zarządu, a właściciel lokalu powinien decydować, czy w tym celu wystarczy mu pokazanie dokumentów, wykonanie kserokopii, umożliwienie wykonania ich fotokopii czy też zeskanowanie.

W związku z tym należy jednak zwrócić uwagę, że:

  • wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku przechowywania wszystkich dokumentów, które przechodzą przez zarząd. Niektórych dokumentów w ogóle się nie przechowuje, niektóre przechowuje się krócej (na przykład do rozliczenia, zależnie od obowiązujących procedur), inne dłużej (zwłaszcza w celach podatkowych). Zasady przechowywania niektórych dokumentów określają przepisy prawa, głównie podatkowego i budowlanego, ale dla sporej części dokumentów zasady archiwizacji określa dowolnie sama wspólnota. Nie ma ona obowiązku udostępnić dokumentu, który nie jest już przez nią archiwizowany ani na przykład podejmować kroków w celu jego odtworzenia, występując do innych podmiotów o przesłanie kopii. Jeżeli dokument nie jest zarchiwizowany, wspólnota ma prawo odpowiedzieć, że nie znajduje się on w dokumentacji i na tym zakończyć realizację prawa wglądu;
  • wspólnota mieszkaniowa nie ma też obowiązku tworzyć żadnego dokumentu na zlecenie właściciela. Właściciel ma prawo żądać wglądu tylko w dokumenty istniejące w dokumentacji, natomiast nie może żądać tworzenia przez zarządcę jakichkolwiek dokumentów. Na przykład wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku tworzenia zestawień wydatków czy innych tego typu analiz, aby właściciel mógł się zapoznać z wydatkami na określony cel. To właściciel na podstawie istniejących dokumentów, na przykład faktur, musi sam przeprowadzić analizę wydatków i wyciągnąć wnioski. Jeżeli zatem właściciel żą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy