Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wpłaty od najemców

Artykuł | 26 listopada 2018 | NR 112
237

Część właścicieli złożyła podpis pod wypowiedzeniem ZUK-owi umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Nie mając wyjścia, jako zarządca zawarłam umowę. Ale mam jeszcze drugi problem z ZUK-ie: 
dyrektor postanowił, że wszyscy najemcy z wszystkich budynków w gminie za zużycie wody i odprowadzenie ścieków będą wpłacali opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, zamiast jak dotychczas do ZUK-u. Pomimo że informowałam dyrektora i jego pracowników, że żaden stosunek prawny nie łączy mnie jako zarządcę ani wspólnoty z najemcami, nakazał najemcom wpłacać na podane im przez ZUK rachunki bankowe wspólnot.

Mam wątpliwości, bo dotąd naliczenie opłat wraz z zadeklarowanymi m3 wody były przesyłane do ZUK-u, zakład przelewał całą kwotę na rachunek wspólnoty, a na koniec roku spisywaliśmy liczniki u właścicieli i najemców, a rozliczenie wody, tak jak i pozostałych kosztów, było przesyłane ZUK-owi. ZUK rozliczał się wówczas ze swoimi najemcami. Ponieważ nie chcę popełnić błędu, bo żadna inna gmina takiego systemu nie stosuje, pytam Państwa, czy to prawidłowa praktyka, czy mogę tego obowiązku nie przyjmować?

Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Należy zwrócić uwagę, że to właściciele lokali są członkami wspólnoty mieszkaniowej, a zatem to oni wykonują prawa i to na nich spoczywają obowiązki związane z danym lokalem. To właściciel lokalu ma zatem obowiązek ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat związanych z lokalem, ale też tylko jemu przysługuje prawo głosu w głosowaniu nad uchwałami. Tylko właścicielowi też przysługuje prawo kontroli zarządu wspólnoty. Właściciel lokalu we wspólnocie w ramach przysługującego mu prawa własności ma prawo wynająć lokal. Oczywiście nie ma obowiązku uzyskania na to zgody wspólnoty mieszkaniowej, nie ma też nawet obowiązku informowania o tym zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Samo wynajęcie lokalu osobie trzeciej nie zmienia nic w kwestii praw ani obowiązków właściciela we wspólnocie mieszkaniowej. To nadal właściciel jest obowiązany na przykład do ponoszenia kosztów zarządu. Wynajęcie lokalu nie wpływa też na prawa właściciela – nadal to on wykonuje prawo głosu we wspólnocie mieszkaniowej i nadal tylko jemu przysługuje prawo kontroli zarządu.

Z problemem ingerujących w sprawy wspólnoty mieszkaniowej najemców spotykają się też sądy. W wyroku z 19 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 710/13, Sąd Apelacyjny w Szczecinie potwierdził, że jedynym uprawnionym podmiotem do wystąpienia z roszczeniem o uchylenie uchwały jest właściciel, uprawnienie takie nie przysługuje najemcy lokalu. Nie może on zaskarżyć uchwały w oparciu o art. 25 ustawy o własności lokali. Natomiast aby wytoczyć powództwo w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, musi wykazać, że ma interes prawny. Tymczasem zdaniem sądu najemca nie pozostaje w żadnych stosunkach ze wspólnotą mieszkaniową, co przesądza o tym, iż nie ma on interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności uchwał wspólnoty mieszkaniowej. W przedmiotowej sprawie najemca wniósł pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uznanie regulaminu rozliczania kosztów wspólnoty mieszkaniowej za niezgodny z obowiązującym prawem i jego uchylenie.

Najemcy lokali nie mają żadnych praw przysługujących członkom wspólnoty mieszkaniowej, ale i żadnych obowiązków, zwłaszcza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy