Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

24 czerwca 2021

NR 229 (Czerwiec 2021)

Wspólnota mieszkaniowa a składanie rocznego zeznania podatkowego

0 2382

Na wspólnocie mieszkaniowej jako podatniku podatku dochodowego od osób prawnych, niebędącym podmiotem wymienionym w art. 6 ust. 1 i art. 17 ust.1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który uzyskuje przychody i ponosi wydatki, ciąży obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. Bez znaczenia jest tutaj, że wspólnota mieszkaniowa uzyskuje wyłącznie dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 czy też, że prowadzi uproszczoną ewidencję pozaksięgową (pozabilansową) w formie zestawienia wpłaconych zaliczek oraz wydatków (kosztów zarządu).
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2021 r. (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.39.2021.3.AT)

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa nie ma dochodu, uzyskuje jedynie wpłaty własne od współwłaścicieli – zaliczki na koszty zarządu i fundusz remontowy. Wspólnota prowadzi uproszczoną ewidencję pozaksięgową (pozabilansową) w formie zestawienia wpłaconych zaliczek oraz wydatków (kosztów zarządu). Wspólnota mieszkaniowa uznana została za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt: III CZP 65/07). Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, której dochody podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT.

Ewidencja prowadzona na zasadach określonych w ustawie o własności lokali jest ewidencją odrębną od ewidencji, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Po zakończeniu roku zarząd wspólnoty ma obowiązek przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu wspólnoty, które ma obowiązek zwołać do końca pierwszego kwartału roku następnego (lub ze względu na pandemię przesłać mailowo wszystkim współwłaścicielom). Istotnym elementem takiego sprawozdania jest zaprezentowanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną (ale nie sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy CIT).

POLECAMY

Dlatego też wspólnota jest zdania, że obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana dla innej wspólnoty, która podobnie jak wspólnota prowadzi uproszczoną ewidencję pozaksięgową (znak: 0111-KDIB2-3.4010.306.2019.1.AZE z dnia 11 września 2019 roku). Interpretacja zawiera jednak informację, że nie może być traktowana jako interpretacja ogólna (dla wspólnot prowadzących uproszczoną ewidencję pozaksięgową), a tylko jako interpretacja indywidualna – dlatego też omawiana wspólnota złożyła wniosek o interpretację indywidualną dla siebie.

Wątpliwości wspólnoty

Czy wspólnota mieszkaniowa prowadząca uproszczoną ewidencję na zasadach określonych w ustawie o własności lokali ma obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego CIT?

W opinii wspólnoty, wspólnota mieszkaniowa prowadząca uproszczoną ewidencję na zasadach określonych w ustawie o własności lokali nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego CIT. Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, której dochody podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Ewidencja prowadzona na zasadach określonych w ustawie o własności lokali jest ewidencją odrębną od ewidencji, o której mowa w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Sąd Najwyższy z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt: III CZP 65/07, wspólnota mieszkaniowa uznana została za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, której dochody podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

W związku z posiadaniem statusu podatnika, wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane wypełniać obowiązki nałożone na nie przez ustawodawcę w ustawie o CIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.
 

Uwaga

Podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.


Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

W jakim zakresie i na podstawie jakich przepisów wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są prowadzić ewidencję rachunkową?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ma obowiązek prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Zdaniem wspólnoty, jest to jedyna ewidencja, którą wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek prowadzić. Poprzez dokonanie takiego zapisu ustawodawca ograniczył skomplikowane obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Ewidencja prowadzona na zasadach określonych w ustawie o własności lokali jest ewidencją odrębną od ewidencji, o której mowa w ustawie o rachunkowości (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 września 2014 r., sygn. akt: VI ACa 1814/13).
 

Ważne

Ewidencja prowadzona na zasadach określonych w ustawie o własności lokali jest ewidencją odrębną od ewidencji, o której mowa w ustawie o rachunkowości.


Dodatkowo pierwsza ewidencja ma jedynie pomóc członkom wspólnoty łatwiej zrozumieć sytuację finansową wspólnoty, natomiast ewidencja księgowa jest prowadzona na potrzeby rozliczeń z administracją podatkową. Sąd Apelacyjny stwierdził: Analiza powołanych przepisów wykazuje, że po zakończeniu kolejnego roku, zarząd wspólnoty obowiązany jest przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu wspólnoty, które ma obowiązek zwołać do końca pierwszego kwartału roku następnego, wskazuje ponadto, że istotnym elementem tego sprawozdania jest zaprezentowanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, podjęcie uchwały co do udzielenia absolutorium powinno być bowiem związane z zatwierdzeniem przez właścicieli lokali sprawozdania z działalności zarządu, nie zaś sprawozdania finansowego, którego obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości i ma znaczenie w zakresie rozliczenia się przez wspólnotę mieszkaniową z organami administracji skarbowej oraz innymi organami państwa. Intencją wprowadzenia w art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną było więc nie tyle istotne uproszczenie zasad sporządzania przez wspólnoty dokumentacji księgowej, ile umożliwienie oraz ułatwienie członkom wspólnot mieszkaniowych zapoznania się z finansowymi aspektami ich funkcjonowania, które pozwala na łatwiejsze podjęcie decyzji w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności wspólnoty oraz udzielenia absolutorium jej zarządowi, od właścicieli lokali, będących w przeważającej większości osobami fizycznymi, nie można bowiem wymagać znajomości ustaw regulujących szczegółową rachunkowość oraz zasady sporządzania klasycznych sprawozdań finansowych.

Zdaniem wspólnoty, ewidencja prowadzona przez wspólnoty mieszkaniowe nie jest ewidencją, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Co za tym idzie – sprawozdania przygotowywane przez wspólnoty mieszkaniowe nie stanowią sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz ustawy CIT. Z powyższego wynika, iż obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, a zatem i wnioskodawcy. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 5 kwietnia 2017 r., znak: 2461-IBPB-1-2.4510.96.2017.1.JP.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko wspólnoty mieszkaniowej za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy