Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

23 listopada 2018

NR 120 (Listopad 2018)

Wspólnota nie odzyska podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja”

271

Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, w sytuacji gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 września 2018 r. (sygnatura: 0112-KDIL2-3.4012.368.2018.2.IP)
 

Wspólnota mieszkaniowa prowadzi inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja”, korzystając z dotacji. Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Po zrealizowaniu inwestycji nie będzie dokonywać czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT, nie będzie dokonywać wynajmu ani użyczenia części wspólnych. Towary i usługi nabywane w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja” nie służą wspólnocie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi służą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Wspólnota złożyła wniosek o interpretację stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu pod nazwą „Termomodernizacja”.

W jej opinii wspólnota mieszkaniowa na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie jest czynnym podatnikiem VAT, w związku z powyższym nie może odzyskać podatku VAT naliczonego. Podatek VAT naliczony jest wydatkiem kwalifikowalnym. Po zakończeniu inwestycji wspólnota nie będzie dokonywać czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy stwierdził, że stanowisko wspólnoty jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). 

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy przeanalizować, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. 

Uwaga

Określając w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. 

Wystarczy, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

 

Warto podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. 

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z tą zasadą z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. 

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawa wskazuje zatem, że podatnikiem jest każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota poda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy