Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 195 (Maj 2018)

Wynagrodzenie członka zarządu

733

Wspólnota w 2016 roku w jednej z uchwał podjęła decyzję o wypłacaniu 500 zł wynagrodzenia comiesięcznego trojgu członkom zarządu, wskazując konkretne nazwiska. W 2017 roku została poddana pod głosowanie uchwała, która dwojga z trojga członków zarządu odwołała (obecnie jest zaskarżona i czeka na wyznaczenie terminu).

Pozostały członek zarządu ogłosił, że nie będzie pobierał uchwalonego wynagrodzenia 500 zł od lipca 2017 roku, a uchwały odwołującej w sprawie wynagrodzeń członków zarządu z imienia i nazwiska nie było.

POLECAMY

  1. Czy zarząd może samodzielnie zrzec się wynagrodzenia?
  2. Czy firma administrująca na polecenie zarządu może nie ujmować w zapisach księgowych 500 zł wynagrodzenia dla jednego członka zarządu?
  3. Czy musi być uchwała odwołująca wynagrodzenie dla zarządu, jeśli w formie uchwały były uchwalone wynagrodzenia?
  4. Czy brak zapisów księgowych nie wypacza sprawozdania rocznego?

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej, jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zatem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie może być osoba prawna, bez względu na to, czy jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili odwołani w drodze uchwały. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali.

Wspólnoty mieszkaniowe, ustalając wynagrodzenie członków zarządu, mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia, albo w formie będącej połączeniem jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej, co do sposobu określenia tego wynagrodzenia, a zatem właściciele lokali mają dużą swobodę w tym zakresie. Nawet w przypadku gdyby wspólnota mieszkaniowa nie określiła wynagrodzenia członka zarządu, to zgodnie z art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia, odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Zatem nawet gdyby we wspólnocie mieszkaniowej nie obowiązywała uchwała określająca wynagrodzenie dla członków zarządu, to właściciel lokalu pełniący przez jakiś czas funkcję członka zarządu, może domagać się od wspólnoty mieszkaniowej wynagrodzenia, a gdyby nie zostało mu ono przyznane, może wystąpić na drogę sądową i sąd przyzna mu wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

Wspólnota mieszkaniowa bez wątpienia mogła więc ustalić wynagrodzenie dla członków zarządu i mogła podjąć uchwałę o odwołaniu członków zarządu bez istnienia jakichkolwiek przyczyn do ich odwołania. Jak wynika z ustawy o własności lokali, wystarczy bowiem, że chciała tego wystarczająca większość właścicieli lokali bez żadnego uzasadnienia. Z chwilą podjęcia takiej uchwały osoby odwołane przestają być członkami zarządu, chyba że w uchwale podjęto inną decyzję. Można bowiem wyobrazić sobie uchwałę, gdzie właściciele lokali ustalają, że odwołują określonych członków zarządu z końcem miesiąca lub w innym terminie. Fakt zaskarżenia uchwały nie ma żadnego wpływu na jej wykonanie, czyli z chwilą podjęcia uchwały osoby te przestają być członkami zarządu, nawet gdy uchwała jest zaskarżona. Wstrzymać wykonanie uchwały można bowiem tylko wnosząc do sądu, oprócz powództwa, o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy