Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

24 listopada 2018

NR 116 (Czerwiec 2018)

Wynagrodzenie zawieszonego członka rady

279

Proszę o podanie aktów prawnych, w których określono skutki zawieszenia w pełnieniu czynności członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. W obowiązującym statucie spółdzielni nie ma żadnych zapisów dotyczących skutków zawieszenia. Ponadto, czy wobec braku zapisu, że zawieszonemu członkowi RN wynagrodzenie nie przysługuje, a stosowny zapis statutu w tej materii brzmi: „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń”, zawieszony członek rady nadzorczej powinien otrzymywać wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 56 § 4 ustawy prawo spółdzielcze w wypadku naruszenia przez członka rady nadzorczej zakazu konkurencji może ona podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Statut określa termin zwołania posiedzenia organu, który dokonał wyboru zawieszonego członka rady. Powyższy organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka rady. 

Zawieszenie członka Rady Nadzorczej

Uwaga

Przepisy nie regulują wprost skutków zawieszenia członka rady nadzorczej, w tym kwestii należnego mu wynagrodzenia w okresie zawieszenia. Bezsprzecznie należy jednak przyjąć, że zawieszenie to brak 
wykonywania obowiązków członka rady, czyli świadczenia pracy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Zawieszenie w pełnionych czynnościach polega na tym, że w przypadku podjęcia takiej decyzji członek rady nadzorczej wprawdzie nadal formalnie pozostaje członkiem rady nadzorczej spółdzielni, ale nie może sprawować tej funkcji, a zatem nie przysługują mu związane z nią uprawnienia i nie wykonuje żadnych obowiązków, jakie dotychczas wykonywał jako członek rady nadzorczej, czyli można stwierdzić, że nie wykonuje pracy na rzecz spółdzielni. Zawieszony członek rady nadzorczej nie bierze udziału w posiedzeniach rady nadzorczej spółdzielni. Kolejną decyzją wobec zawieszonego członka rady nadzorczej spółdzielni może być jego odwołanie (wówczas przestaje być członkiem) lub uchylenie zawieszenia (z chwilą podjęcia takiej decyzji członek rady nadzorczej podejmuje sprawowanie swojej funkcji). 

Przepisy nie regulują wprost skutków zawieszenia członka rady nadzorczej, w tym kwestii należnego mu wynagrodzenia w okresie zawieszenia. Bezsprzecznie należy jednak przyjąć, że zawieszenie to brak wykonywania obowiązków członka rady, czyli świadczenia pracy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Tymczasem zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie przysługuje tylko wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią. Wszystkie przepisy prawa przyznające wynagrodzenie pomimo niewykonywania pracy są wyjątkami od ogólnej zasady, uzależn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy