Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo , Prawo

30 lipca 2021

NR 230 (Lipiec 2021)

Zawarcie umowy przez osobę niemającą umocowania albo z przekroczeniem zakresu udzielonego umocowania

0 89

Zgodnie z treścią przepisu art. 103 § 1 k.c., jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Zgodnie z § 2 tego przepisu, druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Paragraf 3 z kolei stanowi, że w braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
W ocenie sądu przepis powyższy nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ dotyczy on zawarcia umowy przez osobę niemającą umocowania albo z przekroczeniem zakresu udzielonego umocowania. Jak już wyżej wskazano, strona powodowa nie wykazała faktu związania z pozwaną wspólnotą mieszkaniową żadną umową, w szczególności o treści, że powodowi za wykonane na rzecz pozwanej wspólnoty usługi należy się wynagrodzenie w kwocie 10% uzyskanej w ramach programu KAWKA II dotacji. Nie zachodzą zatem przesłanki do żądania żadnych świadczeń, czy to wynagrodzenia z umowy, czy to z tytułu naprawienia szkody od spółki. Spółka, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej uchwałą, upoważniona była do udzielenia powodowi w imieniu pozwanej wspólnoty mieszkaniowej pełnomocnictwa do poczynienia ustaleń co do możliwości uzyskania dotacji z programu KAWKA II, obejmujących przygotowanie dokumentów informacyjnych czy pozwana wspólnota może skorzystać z dofinansowania w takiej formie i jaki będzie orientacyjny koszt tej inwestycji. Czynności te mieszczą się bowiem w zakresie czynności zwykłego zarządu i nie wymagają uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

POLECAMY

* Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny z dnia 20 kwietnia 2021 r. (sygn. akt: III C 1560/19).
 

Przypisy