Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Zgody wodnoprawne

0 185

W 2017 roku nastąpiło istotne przetasowanie pojęć i regulacji w zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Wraz z początkiem 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, zwana również „nowym prawem wodnym”. Regulacja ta zastępuje ustawę z 2001 roku o tej samej nazwie.

Zmiany

Podobnie jak miało to miejsce pod rządami wcześniejszej ustawy, do szczególnego korzystania z wód i realizacji usług wodnych, tj. usług związanych z – ogólnie rzecz ujmując – poborem, piętrzeniem, magazynowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wód oraz odbieraniem, oczyszczeniem i odprowadzaniem ścieków konieczne jest dysponowanie odpowiednim zezwoleniem administracyjnym przez podmiot korzystający z wód lub świadczący usługi wodne.

 

Prawo wodne dotychczasowe pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne określiło jedną zbiorczą kategorią – zgody wodnoprawnej, tj. właśnie wspomnianego zezwolenia administracyjnego niezbędnego do korzystania z wód lub świadczenia usług wodnych.

Zmianie uległ jednak organ wydający zgodę wodnoprawną. Jak wiadomo, nowe prawo wodne powołało też do życia nową instytucję, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła zadania i kompetencje właściwe dotychczas Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, regionalnym zarządom gospodarki wodnej, zarządom zlewni i nadzorom wodnym. Zależnie od rodzaju korzystania i usług wodnych zgody wodnoprawnej udzielał będzie inny organ Wód Polskich. Zbiorcza kategoria zgody wodnoprawnej obejmuje: pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne i oceny wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu dokonuje również ocen wodnoprawnych. Zgłoszenia wodnoprawne przyjmuje natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Inwestycje wymagające pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenia wodnoprawne wymagane są dla tych bardziej złożonych i oddziałujących na gospodarkę wodną inwestycji oraz dla wykonywania usług wodnych czy szczególnego korzystania z wód. 

Spośród bardziej powszechnych typowych inwestycji można wskazać, że pozwolenie wodnoprawne konieczne będzie do:

 • odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
 • odwadniania gruntów, obiektów lub wykopów poza budowlanymi,
 • zabudowy w 70% powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. m2,
 • korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
 • ingerencji w granice linii brzegu oraz wały przeciwpowodziowe,
 • lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko lub po prostu nowych obiektów budowlanych, jak również gromadzenia na tych obszarach substancji potencjalnie szkodliwych (ścieki, środki chemiczne, odpady).

 

Podobn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy