Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Zgody wodnoprawne

0 618

W 2017 roku nastąpiło istotne przetasowanie pojęć i regulacji w zakresie pozwoleń wodnoprawnych. Wraz z początkiem 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, zwana również „nowym prawem wodnym”. Regulacja ta zastępuje ustawę z 2001 roku o tej samej nazwie.

Zmiany

Podobnie jak miało to miejsce pod rządami wcześniejszej ustawy, do szczególnego korzystania z wód i realizacji usług wodnych, tj. usług związanych z – ogólnie rzecz ujmując – poborem, piętrzeniem, magazynowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wód oraz odbieraniem, oczyszczeniem i odprowadzaniem ścieków konieczne jest dysponowanie odpowiednim zezwoleniem administracyjnym przez podmiot korzystający z wód lub świadczący usługi wodne.

POLECAMY

 

Prawo wodne dotychczasowe pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne określiło jedną zbiorczą kategorią – zgody wodnoprawnej, tj. właśnie wspomnianego zezwolenia administracyjnego niezbędnego do korzystania z wód lub świadczenia usług wodnych.

Zmianie uległ jednak organ wydający zgodę wodnoprawną. Jak wiadomo, nowe prawo wodne powołało też do życia nową instytucję, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła zadania i kompetencje właściwe dotychczas Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, regionalnym zarządom gospodarki wodnej, zarządom zlewni i nadzorom wodnym. Zależnie od rodzaju korzystania i usług wodnych zgody wodnoprawnej udzielał będzie inny organ Wód Polskich. Zbiorcza kategoria zgody wodnoprawnej obejmuje: pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne i oceny wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu dokonuje również ocen wodnoprawnych. Zgłoszenia wodnoprawne przyjmuje natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Inwestycje wymagające pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenia wodnoprawne wymagane są dla tych bardziej złożonych i oddziałujących na gospodarkę wodną inwestycji oraz dla wykonywania usług wodnych czy szczególnego korzystania z wód. 

Spośród bardziej powszechnych typowych inwestycji można wskazać, że pozwolenie wodnoprawne konieczne będzie do:

 • odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi,
 • odwadniania gruntów, obiektów lub wykopów poza budowlanymi,
 • zabudowy w 70% powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 tys. m2,
 • korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
 • ingerencji w granice linii brzegu oraz wały przeciwpowodziowe,
 • lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko lub po prostu nowych obiektów budowlanych, jak również gromadzenia na tych obszarach substancji potencjalnie szkodliwych (ścieki, środki chemiczne, odpady).

 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku zgłoszeń robót budowlanych, dla mniej skomplikowanych ingerencji w stosunki wodne nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, a wystarczające jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. 

Uwaga!


Jak wiadomo, nowe prawo wodne powołało też do życia nową instytucję, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła zadania i kompetencje właściwe dotychczas Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, regionalnym zarządom gospodarki wodnej, zarządom zlewni i nadzorom wodnym.

 

Spośród bardziej powszechnych inwestycji zgłoszenie będzie wystarczające do:

 • przeprowadzania przez wody napowietrznych linii energetycznych lub telekomunikacyjnych,
 • trwałego odwadniania wykopów budowlanych lub odprowadzania wód z takich wykopów,
 • prowadzenia robót, które mogą mieć wpływ na stan wód podziemnych,
 • wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane, jeżeli ich zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice działki.

 

Ocena wodnoprawna

Nowością wprowadzoną w nowym prawie wodnym jest ocena wodnoprawna. Ten nowy rodzaj decyzji administracyjnej jest rozstrzygnięciem w idei przypominającym decyzję środowiskową. Konieczność przeprowadzenia oceny wodnoprawnej następuje, gdy inwestycja lub działania zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych ustawy, tj. przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i działaniu na rzecz poprawy stanu wód. Inwestor zobowiązany będzie uzyskać ocenę wodnoprawną między innymi jeżeli inwestycja będzie korzystała z usług wodnych, zmieniała ukształtowanie terenu na gruntach przyległych do wód, miała wpływ na warunki przepływu wód czy prowadzone roboty lub zrealizowany obiekt zmniejszać będzie naturalną retencję terenową. Zastanawiający jest szczególnie ostatni element. Każda bowiem inwestycja realizowana na terenie o powierzchni biologicznie czynnej zmniejszać będzie naturalną retencję terenową i teoretycznie powinna wymagać oceny wodnoprawnej. Kluczowe w tym zakresie będzie rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, które określi rodzaje inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej. W akcie wykonawczym katalog inwestycji zostanie zapewne doprecyzowany.

Uwaga!

Konieczność przeprowadzenia oceny wodnoprawnej następuje, gdy inwestycja lub działania zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych ustawy, tj. przeciwdziałaniu zanieczy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy