Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Otwarty dostęp

26 maja 2020

NR 218 (Kwiecień 2020)

Zmiany finansowe i organizacyjne w związku z koronawirusem w spółdzielniach i wspólnotach

0 1053

Ósmego marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
 

Wobec dalszego rozprzestrzeniania się wirusa zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji, a rząd przygotował projekt nowelizacji specustawy. Została ona uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568. Dodatkowo Minister Finansów w drodze rozporządzenia wydłużył część terminów. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się również te dotyczące zagadnień podatkowo-finansowych i organizacyjno-eksploatacyjnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

POLECAMY

Terminy na sporządzenie, udostępnienie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

W nowelizacji specustawy Minister Finansów otrzymał ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. Obecnie, gdy rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, do końca marca powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe. Potem, w terminie kolejnych trzech miesięcy, właściwy organ powinien je zatwierdzić.

W Dzienniku Ustaw z 31 marca br. (poz. 570), opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Zgodnie z nim, następuje przesuniecie terminów dotyczących m.in. sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru lub organu rocznych sprawozdań finansowych lub informacji jednostek. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r., przy czym ma ono generalnie zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego, kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z nowymi terminami, roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności należy sporządzić do 30 czerwca br. Termin na zatwierdzenie sprawozdania to 30 września br., a złożyć je do KRS należy do 15 października br.    

ważne!

Zgodnie z nowymi terminami, roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności należy sporządzić do 30 czerwca br. Termin na zatwierdzenie sprawozdania to 30 września br., a złożyć je do KRS należy do 15 października br.


Termin na sporządzenie i zapłatę podatku CIT za 2019 r.

Minister Finansów w dniu 27 marca br. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U., poz. 542). Zgodnie z jego treścią, firmy muszą złożyć CIT-8 do końca maja i w tym samym czasie muszą też zapłacić podatek. Dłuższy termin na rozliczenie CIT dostali podatnicy, którzy osiągają dochody, które na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, są zwolnione z podatku dochodowego.    

Rozliczanie strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT

Podatnicy CIT będą mogli stratę podatkową za 2020 r. odliczyć od dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, czyli wstecznie od dochodu za 2019 r. W tym celu trzeba będzie w 2021 r. (tj. po ustaleniu straty za 2020 r.) złożyć korektę zeznania za 2019 r. Możliwe to będzie jednak tylko w przypadku, gdy przychód podatnika w 2020 r. był o co najmniej 50% niższy od przychodów osiągniętych w 2019 r. Dla przypomnienia – przy standardowym rozwiązaniu – stratę z 2020 r. można by było odliczać na bieżąco od dochodu w 2021 r., czyli już od zaliczek na podatek, bez składania korekty za 2019 r. i oczekiwania na zwrot nadpłaty.

ważne!

Podatnicy CIT będą mogli stratę podatkową za 2020 r. odliczyć od dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, czyli wstecznie od dochodu za 2019 r.

 

Odliczanie darowizn dla podatników podatku CIT

Umożliwiono odliczenie darowizn przez podatników podatku CIT przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Uproszczone zaliczki w CIT

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się na podstawie faktycznych dochodów, począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie na podstawie. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.

Podatek od przychodów z budynków

Wprowadzono przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody (wszystkie, a nie tylko z budynków) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%.

Zaliczki na PIT od przychodów ze stosunku pracy, umowy-zlecenia i o dzieło

Wprowadzono prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Ulga na złe długi w podatku CIT

Wprowadzono także zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek o niezapłacone w terminie zobowiązania. Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy (dłużnicy, a nie wierzyciele), których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%.

Podatek od towarów i usług VAT

Wprowadzono odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Także dla małych i średnich podatników nic się nie zmieni, bo dla nich i tak był przewidziany termin 1 lipca br.

Ponadto zgodnie z nowo dodanym art. 15zzn. do specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia szefowi KAS o płatności na rachunek spoza tzw. białej listy przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Podatek od nieruchomości

Przyjęte rozwiązania mają pozwolić gminom, w ramach ich autonomii podatkowej, wprowadzić rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przewidziano możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Drugie z proponowanych rozwiązań umożliwi przedłużenie dla wskazanych grup przedsiębiorców, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

ważne!

Przewidziano możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Opłata za wieczyste użytkowanie

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284) za rok 2020 będzie można uiścić w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Analogiczny termin dotyczy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnoszonych na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Opłata prolongacyjna w podatkach

Aktualnie art. 57 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa obliguje organ podatkowy do ustalenia w decyzji ulgowej wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, co stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Dla zobowiązań stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego opłata prolongacyjna może zostać wprowadzona przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu w drodze uchwały (art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej). Wprowadzono regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana.

Postępowania i kontrole podatkowe

Nowe przepisy przewidują możliwość zawieszenia przez organ podatkowy – z urzędu lub na wniosek – postępowań lub kontroli podatkowych, kontroli ­celno-skarbowych i postępowań w sprawie gier hazardowych. Organ prowadzący postępowanie lub kontrolę będzie wydawał postanowienie o zawieszeniu i doręczał je stronom. Natomiast Minister Finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, w którym kolejny raz zawiesi postępowania i kontrole.

ważne!

Nowe przepisy przewidują możliwość zawieszenia przez organ podatkowy – z urzędu lub na wniosek – postępowań lub kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań w sprawie gier hazardowych.


Umowy najmu

Zgodnie z nowo dodanymi do specustawy art. 31s–31u, w przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji specustawy, upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oświadczenie woli o pr...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy