Zmiany finansowe i organizacyjne w związku z koronawirusem w spółdzielniach i wspólnotach

Finanse Otwarty dostęp

Ósmego marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
 

Wobec dalszego rozprzestrzeniania się wirusa zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji, a rząd przygotował projekt nowelizacji specustawy. Została ona uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 568. Dodatkowo Minister Finansów w drodze rozporządzenia wydłużył część terminów. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się również te dotyczące zagadnień podatkowo-finansowych i organizacyjno-eksploatacyjnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

REKLAMA

Terminy na sporządzenie, udostępnienie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

W nowelizacji specustawy Minister Finansów otrzymał ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. Obecnie, gdy rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, do końca marca powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe. Potem, w terminie kolejnych trzech miesięcy, właściwy organ powinien je zatwierdzić.

W Dzienniku Ustaw z 31 marca br. (poz. 570), opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Zgodnie z nim, następuje przesuniecie terminów dotyczących m.in. sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru lub organu rocznych sprawozdań finansowych lub informacji jednostek. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r., przy czym ma ono generalnie zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego, końc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy