Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

30 marca 2022

NR 237 (Marzec 2022)

Zwolnienie od opodatkowania dotacji celowej otrzymanej ze środków budżetu gminy w związku z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego

0 799

Dotacje celowe udzielone na podstawie art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. b i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, jako dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią przychód podatkowy podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r. (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.60.2021.3.AT)

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa realizując zadanie termomodernizacji budynku zwróciła się do gminy z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego. Umową z dnia 9 listopada 2020 r. wspólnota mieszkaniowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu gminy na koszty z tym związane. Na rachunek bankowy wspólnoty dotacja wpłynęła dnia 19 listopada 2020 r.

POLECAMY

Umowa o dofinansowanie kosztów ze środków budżetu gminy została podpisana dnia 9 listopada 2020 r.

Gmina udzieliła wspólnocie mieszkaniowej dotacji celowej, która należy do zadań własnych gminy. Gmina udzieliła dotacji celowej na podstawie art. 403 ust. 2, 4 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą rady miejskiej w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Gmina realizuje ten na lata 2017–2032. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2017-2032 przyjęty został uchwałą rady miejskiej w X z dnia 15 grudnia 2017 r.

Otrzymana przez wspólnotę mieszkaniową dotacja celowa została udzielona na podstawie uchwały rady miejskiej w X z dnia 14 czerwca 2018 r. Zgodnie z tą uchwałą rada przyjęła regulamin udzielenia dotacji celowej wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Jakie były wątpliwości wspólnoty?

Czy dochód z otrzymanej dotacji jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy otrzymana dotacja ze środków budżetu gminy zgodnie z umową z dnia 9 listopada 2020 r. przeznaczona na usunięcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy jest z tego podatku zwolniona?

Zdaniem wspólnoty otrzymana dotacja ze środków budżetu gminy jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wspólnoty w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej.

Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Art. 7 ust. 2 updop stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Taka konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 updop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają przychód i koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w updop są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop), natomiast kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1 updop).

Powyższe uregulowania oznaczają, że, co do zasady, wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie przysporzenia majątkowe uzyskane przez wspólnotę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie podlegają opodatkowaniu te przysporzenia, które na mocy wyraźnie określonych przepisów tej ustawy podlegają zwolnieniu od opodatkowania. Przy czym katalog zwolnień został ściśle określony w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko organu podatkowego

Dokonując wykładni art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście opisanego stanu faktycznego, należy w pierwszej kolejności odnieść się do treści art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,
 • zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 • kosztów realizacji inwestycji;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

 • realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;
 • realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
 • finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;
 • realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;
 • współfinansowanie realizacji pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy