Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 listopada 2022

NR 243 (Październik 2022)

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania od dewelopera za wady i usterki w częściach wspólnych budynku wspólnoty

0 95

Przychód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w związku z wypłaconym przez dewelopera – w ramach zatwierdzonej przez sąd ugody – odszkodowaniem, które wspólnota zamierza przeznaczyć na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 sierpnia 2022 r. (sygnatura: 0111-KDIB11.4010.424.2022.3.SH).
 

Stan faktyczny

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje cztery wielorodzinne budynki mieszkalne z garażami podziemnymi i towarzyszącą im infrastrukturą. Na terenie wspólnoty mieszkaniowej nie ma lokali usługowych. Inwestorem, który na terenie wspólnoty mieszkaniowej wybudował budynki mieszkalne wraz z garażami i infrastrukturą i który uzyskał pozwolenia na użytkowanie nieruchomości tworzącej wspólnotę, był deweloper.

POLECAMY

Po kilku latach od wydania pozwolenia na użytkowanie na terenie nieruchomości wspólnej pojawiły się liczne usterki i wady, z których niewielka część była bezskutecznie naprawiana przez dewelopera.

Wobec nieusunięcia wad i usterek w częściach wspólnych wspólnota mieszkaniowa podjęła wobec dewelopera działania prawne, aby usunął występujące nieprawidłowości.

Występowanie wad i usterek w częściach wspólnych zostało potwierdzone w protokołach przeglądów okresowych wykonanych na tej nieruchomości i zrealizowanych zgodnie z prawem budowlanym:

 • Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę, w której upoważniła zarząd wspólnoty do wystąpienia do sądu przeciwko deweloperowi z tytułu wad fizycznych i usterek w nieruchomości wspólnej, pokrycia kosztów ich usunięcia oraz do zawarcia z właścicielami lokali umów cesji roszczeń przysługujących właścicielom z tytułu rękojmi i roszczeń odszkodowawczych, w których właściciele lokali przenieśli na wspólnotę mieszkaniową przysługujące im uprawnienia do dochodzenia roszczeń związanych z występowaniem wad budynków i nieruchomości od dewelopera.
 • Wspólnota uzyskała cesje od właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową w zakresie roszczeń wystosowanych do dewelopera z tytułu wad i usterek w częściach wspólnych. Cesje zostały udzielone przez właścicieli posiadających łącznie 68% udziałów w częściach wspólnych. Na tej podstawie właściciele upoważnili wspólnotę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec dewelopera z tytułu wad i usterek w częściach wspólnych.
 • Wspólnota złożyła w sądzie wniosek o zawezwanie dewelopera do próby ugodowej w związku z istniejącymi niezgodnościami i wadami w wykonaniu zagospodarowania terenów zielonych w stosunku do dokumentacji powykonawczej, które wystąpiły na terenie nieruchomości wspólnej. Do zawarcia ugody nie doszło. Podobnie jeżeli chodzi o wady w częściach wspólnych budynków.
 • Wspólnota mieszkaniowa złożyła w sądzie wniosek o zabezpieczenie dowodu poprzez dokonanie przez biegłego oględzin balkonów w budynkach i sporządzenie opinii dotyczącej stanu balkonów oraz izolacji przeciwwodnej w budynkach. Biegły sądowy w swojej opinii potwierdził odpowiedzialność dewelopera za występowanie wad i usterek w częściach wspólnych, wskazując, że wady w częściach wspólnych są wynikiem nieprawidłowego wykonania prac budowlanych przez dewelopera.
 • Ze względu na to, że potwierdzono odpowiedzialność dewelopera za występowanie wad i usterek w częściach wspólnych, wspólnota mieszkaniowa i deweloper skierowali wnioski do mediatora sądowego o podjęcie mediacji sądowej. Mediacja została przeprowadzona i strony postanowiły zawrzeć ugodę, której przedmiotem było zakończenie sporów pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a deweloperem, a dotyczących nieprawidłowości występujących w częściach wspólnych nieruchomości.
 • Zarząd wspólnoty uchwałą podjętą przez członków wspólnoty uzyskał zgodę na zawarcie przed mediatorem sądowym ugody, w ramach której w zamian za wypłacenie przez dewelopera określonej kwoty wspólnota mieszkaniowa zrzeknie się wszelkich roszczeń z tytułu wad i usterek w częściach wspólnych wobec niego.
 • W zawartej ugodzie deweloper zobowiązał się załacić wspólnocie określoną kwotę tytułem odszkodowania za wady i usterki w częściach wspólnych. Kwota odszkodowania miała być uregulowana w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia ugody mediacyjnej.
 • Postanowieniem sąd okręgowy zatwierdził ugodę mediacyjną.
 • Deweloper uregulował na rzecz wspólnoty mieszkaniowej odszkodowanie. Kwota odszkodowania zostanie przeznaczona przez wspólnotę na usunięcie w częściach wspólnych wad i usterek, za których powstanie odpowiadał deweloper.

Wspólnota jako podatnik

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, jak również inne, niewymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Wspólnota, o której mowa, jest wspólnotą mieszkaniową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zarząd tą wspólnotą jest zarządem właścicielskim. Właściciele lokali mieszkalnych oraz właściciele udziałów w lokalach garażowych posiadają swój określony udział w nieruchomości, zatem wszyscy są członkami wspólnoty.

 

Przypominamy!

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.  

 

Z udziałem w nieruchomości wspólnej związane są określone prawa i obowiązki zawarte w ustawie o własności lokali, przy czym dla właścicieli lokali mieszkalnych oraz lokalu garażowego obowiązki są takie same.
 

Uwaga!

Z udziałem w nieruchomości wspólnej związane są określone prawa i obowiązki zawarte w ustawie o własności lokali, przy czym dla właścicieli lokali mieszkalnych oraz lokalu garażowego obowiązki są takie same.


Wątpliwości wspólnoty

Kwota odszkodowania uzyskana od dewelopera ma być przeznaczona na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych. Środki finansowe, które otrzymała wspólnota mieszkaniowa, zostały wpłacone na fundusz remontowy, z przeznaczeniem na prace remontowe, które są konieczne do usunięcia wad i usterek w budynkach wspólnoty. Jednocześnie kwota odszkodowania jest niższa od kwoty, jaką zgodnie z kosztorysami wspólnota mieszkaniowa będzie musiała wydatkować na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych.

Dlatego też wspólnota mieszkaniowa zadała pytanie, czy kwota należności głównej otrzymanego w ramach ugody zatwierdzonej przez sąd od dewelopera odszkodowania, które wspólnota mieszkaniowa otrzymała od dewelopera i zamierza przeznaczyć na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty mieszkaniowej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opinia wspólnoty mieszkaniowej

W opinii wspólnoty mieszkaniowej odszkodowanie, jakie otrzymała od dewelopera, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Wspólnota uzyskany dochód – odszkodowanie od dewelopera z ugody sądowej za wady i usterki powstałe w częściach wspólnych budynków wspólnoty – w całości przeznacza na naprawę i usunięcie tychże wad i usterek.
 

Przypominamy!

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.


Zdaniem wspólnoty dochód uzyskany przez nią jako odszkodowanie wypłacone przez dewelopera za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów z tytułu wad powstałych w częściach wspólnych budynku jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przypadającej na lokale mieszkalne oraz niemieszkalne (garaże) i będzie podlegał zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów mieszkaniowych.
 

Uwaga!

Jeżeli podatnik wydatkuje dochód na inny cel niż utrzymanie zasobów mieszkaniowych, dopiero wówczas będzie ciążyło na nim zobowiązanie podatkowe. S...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy