Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

16 lipca 2019

NR 210 (Lipiec 2019)

Bezprzedmiotowość sporów dotyczących użytkowania wieczystego

264

Z postanowienia Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 roku (sygn. akt: III CZP 87/18) wynikać może stanowisko o nieaktualności sporów dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z uwagi na przekształcenie w prawo własności, które miało miejsce 1 stycznia 2019 roku.

W analizowanej sprawie sąd rejonowy wydał postanowienie częściowe, w którym dokonał zniesienia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym wielorodzinnym oraz współwłasności lokali znajdujących się w tym budynku, które nie zostały wyodrębnione i sprzedane dotychczasowym najemcom. Sąd ustanowił odrębną własność siedmiu lokali mieszkalnych. Dwa z nich przyznał wnioskodawcy wraz z odpowiednim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie właścicielom lokali. Pięć lokali przyznane zostało gminie wraz z odpowiednim udziałem w prawie użytkowania wieczystego oraz budynku i urządzeń. Od powyższego postanowienia gmina, w sposób całkowicie zrozumiały, wniosła apelację. Gmina wskazała bowiem, że jest właścicielem gruntu, na którym zlokalizowany jest budynek, wobec czego jej udział związany z wyodrębnionym i przekazanym lokalem nie może dotyczyć udziału w prawie użytkowania wieczystego a wyłącznie udziału w nieruchomości wspólnej. Gmina nie może mieć bowiem udziału w użytkowaniu wieczystym na własnym gruncie.

Wątpliwości sądu II instancji

Sprawa dotyczyła nieruchomości, które podlegały upaństwowieniu na podstawie dekretu z 1948 roku. Po stwierdzeniu nieważności decyzji z 1950 roku odmawiającej przyznania właścicielom prawa czasowej własności tej nieruchomości samorządowe kolegium odwoławcze przyznało prawo współwłasności nieruchomości wnioskodawczyni oraz gminie z uwagi na to, że pod rządami wcześniej obowiązujących przepisów spadek po pozostałych właścicielach nabył Skarb Państwa. W tym samym postanowieniu ustanowiono na nieruchomości prawo użytkowania wieczystego w odniesieniu do części nieruchomości odnoszącej się do udziałów wnioskodawczyni w nieruchomości wspólnej oraz wyodrębnionych sprzedanych wcześniej lokali mieszkalnych. W rezultacie prawo użytkowania wieczystego, w udziale odpowiadającym udziałowi we współwłasności budynku, podzielone jest pomiędzy wnioskodawczynię a właścicieli pozostałych wyodrębnionych lokali. W toku postępowania apelacyjnego w zakresie zniesienia współwłasności sąd II instancji powziął istotne wątpliwości co do sposobu zniesienia takiej współwłasności, ponieważ pomiędzy wnioskodawczynią a gminą nie istnieje wspólne prawo do nieruchomości gruntowej. Istotne wątpliwości sądu okręgowego dotyczyły możliwości zniesienia współwłasności w ten sposób, w jaki uczynił to sąd rejonowy. Stąd też wystosowano pytanie do Sądu Najwyższego, czy w postępowaniu o zniesienie współwłasności dopuszczalne jest ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności stanowiący przedmiot współwłasności gminy i osób fizycznych, jeśli położony jest on na gruncie stanowiącym własność gminy, a wnioskodawcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego związane z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, a jeśli tak, to czy konieczne jest jednoczesne wyodrębnienie wszystkich samodzielnych lokali, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, czy też możliwym jest pozostawienie części z nich niewyodrębnionych.

uwaga!

W toku postępowania apelacyjnego w zakresie zniesienia współwłasności sąd II instancji powziął istotne wątpliwości co do sposobu zniesienia takiej współwłasności, ponieważ pomiędzy wnioskodawczynią a gminą nie istnieje wspólne prawo do nieruchomości gruntowej.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Jakkolwiek wątpliwości sądu należało uznać za zasadne w chwili formułowania pytania, to w toku rozpoznawania pytanie straciło na ak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy