Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regulacje prawne

16 lipca 2019

NR 210 (Lipiec 2019)

Członkostwo w spółdzielni po zmianach

0 3230

Jak informowaliśmy w ubiegłym roku na łamach miesięcznika „Mieszkanie i Wspólnota” – w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zaszły liczne zmiany, w tym związane z procesem wyodrębniania się z zasobów spółdzielczych wspólnot mieszkaniowych. Przypomnijmy, że 20 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (dalej nowelizacja). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2017 r. pod poz. 1596 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
 

Ustanie członkostwa

Dodany nowelizacją przepis art. 3 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej u.s.m.) przewiduje ustanie członkostwa w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 241 ust. 1 u.s.m. Ustanie członkostwa osób posiadających lokal na zasadzie prawa odrębnej własności następuje z chwilą, gdy uchwała ta staje się obowiązująca. Powstaje pytanie: czy członkostwo tracą również osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu? Na to pytanie odpowiedź przynosi art. 241 ust. 2 u.s.m., zgodnie z którym uchwała podjęta w oparciu o art. 241 ust. 1 u.s.m. nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali. Stąd też wniosek, że takie osoby pozostają członkami spółdzielni (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.s.m.). Wskazane wyżej przepisy obowiązują od 9 września 2017 r. Natomiast do osób i kwestii ich członkostwa, które nastąpiły przed tą datą, odnosi się art. 4 nowelizacji. Zgodnie z jego treścią, członek spółdzielni, któremu w dniu jej wejścia w życie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni. Powołany przepis jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono m.in., że art. 3 ust. 1 i 3 u.s.m. w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy