Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

11 marca 2019

NR 206 (Marzec 2019)

Czy i kiedy można dokonać ustaleń co do warunków wydzielenia nieruchomości pod drogę publiczną?

0 69

W wyroku z 18 stycznia 2018 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt: V CSK 261/17) zajmował się kwestią dopuszczalności i ważności umowy zawartej pomiędzy gminą a inwestorem w zakresie wydzielenia z nieruchomości inwestora działek drogowych oraz ustaleń w zakresie odszkodowania z tego tytułu.

Podstawy prawne odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne

W realiach sprawy gmina wniosła o ustalenie, że jest związana przepisem zawartej z deweloperem umowy, która określała należne deweloperowi odszkodowanie za dwie wydzielone pod drogi publiczne działki. Umowa dotyczyła współfinansowania przez inwestora

WAŻNE!

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność zarządcy takiej drogi.

prywatnego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem. Jako podstawę prawną do zawarcia tego typu umowy wskazano art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten wskazuje, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność zarządcy takiej drogi. W tym przypadku była to gmina. Przejście prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje jednak, zgodnie z ustawą, odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. Właśnie uzgodnienia odszkodowania dotyczył badany przepis umowy pomiędzy gminą a deweloperem.

WAŻNE!

Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje jednak, zgodnie z ustawą, odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. 


Jest to o tyle istotne, że w razie braku porozumienia co do odszkodowania – właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie odszkodowania w toku postępowania administracyjnego, według zasad i trybu właściwych dla wywłaszczania nieruchomości.

WAŻNE!

W razie braku porozumienia co do odszkodowania – właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie odszkodowania w toku postępowania administracyjnego, według zasad i trybu właściwych dla wywłaszczania nieruchomości. 


Szczegóły umowy gmina–deweloper

Przedmiotowa umowa zawarta była w 2009 roku w związku z inwestycją deweloperską polegającą na budowie 29 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i budynku wielorodzinnego. Zgodnie z badanym zapisem tej umowy, gmina zobowiązała się do przejęcia działek wydzielonych w ramach inwestycji pod drogę publiczną za odszkodowaniem. Odszkodowanie wyliczyć miał rzeczoznawca na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ale ustalono, że nie będzie ono wynosić więcej niż 41,66 zł/m2, tj. łącznie 100 000 zł, ponieważ przewidywano wydzielenie działek o powierzchni około 2 630 m2. ­Działki ­zostały wydzielone, a podział zatwierdzony decyzją z 2010 roku. Ostatecznie powierzchnia działek przeznaczonych pod drogę gminną wyniosła 2004 m2, a rze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy