Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

19 października 2018

NR 200 (Październik 2018)

Czym jest postępowanie rozgraniczeniowe i kto jest jego stroną?

0 252

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 19 lipca 2017 r. (sygn. akt: II SA/Bd 161/17) sąd zajmował się skargą dotyczącą postępowania rozgraniczeniowego, znanego z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, objaśniając istotę tego postępowania.

W przedmiotowej sprawie skarżąca wniosła o wszczęcie postępowania rozgraniczającego dotyczącego jej nieruchomości, działki sąsiedniej oraz działki, z którą nieruchomość (działka) wnioskodawczyni nie sąsiadowała w sposób bezpośredni. W związku z faktem, że działka, której miało dotyczyć rozgraniczenie nie sąsiadowała bezpośrednio z działką wnioskodawczyni, organy administracyjne odmówiły wszczęcia postępowania, wskazując, że nie ma ku temu podstawy prawnej. Stanowi to także określoną w art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) „inną uzasadnioną przyczynę”, dla której nie można wszcząć postępowania.

Istota postępowania rozgraniczeniowego

Wnioskodawczyni stała na stanowisku, że postępowanie rozgraniczeniowe może być prowadzone nie tylko w stosunku do gruntów przyległych do gruntu wnioskodawczyni. Wójt, a następnie również Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazywali jednak, że rozgraniczeniu mogą podlegać – w miarę potrzeby – wszystkie albo tylko niektóre granice danej nieruchomości. W toku takiego postępowania określa się punkty i linie graniczne oraz utrwala się je na sporządzonej w tym celu dokumentacji. Jak wskazują też sądy administracyjne, istotą tego postępowania jest ustalenie zasięgu prawa własności sąsiadujących nieruchomości (WSA Szczecin wyrok z 10 czerwca 2016 roku, sygn. akt: II SA/Sz 1114/15). Rozgraniczenie, jak wskazały organy, może jednak dotyczyć tylko nieruchomości ze sobą graniczących. W przepisach brak jest bowiem podstaw, aby jednym postępowaniem rozgraniczeniowym można było objąć też nieruchomości położone dalej, nie po sąsiedzku. W ocenie organów oczywistą konsekwencją braku podstawy prawnej do rozpoznania takiego wniosku jest niedopuszczalność wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z wnioskiem i konieczność odmowy zgodnie z art. 61a k.p.a.

Skarga wnioskodawczyni – argumentacja

Na powyższe wnioskodawczyni wniosła skargę do sądu administracyjnego. W jej treści pełnomocnik wskazywał na brzmienie i językową interpretację przepisu określającego przedmiotowy zakres postępowania. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Wobec takiego brzmienia przepisu i użycia łącznika „lub” argumentowano, że rozgraniczenie może dotyczyć nieruchomościami przyległych, ale również osobnej kategorii, jaką są „inne grunty”, które nie muszą przylegać do nieruchomości wnioskodawcy.
W niniejszej sprawie skarga okazała się jednak niezasadna. Sąd administracyjny wskazał, że postępowanie dotyczyło odmowy wszczęcia postępowania na skut...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy