Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego na tereny zabudowy mieszkaniowej – na przykładzie wyroku NSA

Orzecznictwo

Realizacja celów ochrony przed hałasem emitowanym z zakładu, nie jest – stosownie do treści art. 115a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – ograniczona do działań wskazanych w tym przepisie. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” pozwala przyjąć, że działania wskazane tym przepisie nie stanowią katalogu zamkniętego. Tym samym dla realizacji celów przewidzianych w Prawie ochrony środowiska konieczne może się okazać zastosowanie różnych, uzupełniających się działań, w tym np. obowiązku informowania organu o dokonywanych pomiarach hałasu przez podmiot do tego zobowiązany i ich wynikach.

Postępowanie przed organami administracji

Decyzją wydaną przez prezydenta miasta o dopuszczalnym poziomie hałasu, dla zakładu spółki z o.o. – samoobsługowej, czterostanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych – określono dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu tego zakładu na tereny chronione akustycznie, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny mieszkaniowo-usługowe, wyrażony wskaźnikami hałasu L Aeq D i LAeq N w wysokości odpowiednio:

REKLAMA

  • LAeq D = 55 dB w porze dnia (rozumianej jako przedział czasu od 6.00 do 22.00);
  • LAeg N = 45 dB w porze nocy (rozumianej jako przedział czasu od 22.00 do 6.00).

Jednocześnie w decyzji określono również pozostałe wymagania mające na celu nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym m.in. obejmujące obowiązek ograniczenia przez spółkę czasu pracy zakładu wyłącznie do pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 6.00 do 22.00) i zaniechania pracy zakładu (w tym uruchamiania instalacji i urządzeń) w porze nocy (rozumianej jako przedział czasu od 22.00 do 6.00) oraz obowiązek wykonania – w terminie do 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna – działań mających na celu wyciszenie pracy odkurzaczy przemysłowych oraz stanowisk do mycia pojazdów. Spółka zobligowana została także do przeprowadzania okresowych, co najmniej raz na rok, pomiarów hałasu pochodzącego z terenu zakładu w środowisku i przekazywania ich wyników organom wskazanym w treści decyzji.

Stanowisko SKO

Na skutek wniesionego przez spółkę odwołania, SKO w części uchyliło przedmiotową decyzję i dokonało jej zmiany, pozostawiając jednak w mocy inne rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu wydanego orzeczenia organ odwoławczy wskazał, iż na skutek przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pomiarów emisji hałasu przenikającego do środowiska z terenu samoobsługowej myjni samochodowej, stwierdzono, że poziomy dźwięku wyrażone wskaźnikiem LAeqD i LAeqN wyniosły odpowiednio: dla pory dnia – 51,8 dB (A), a dla pory nocy – 52,3 dB (A) w godzinach 22.00–24.00. Organ I instancji ustalił, że wyniki dokonanego pomiaru przekrac...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy